Podpora študentských spolkov na UK - výzva na predkladanie žiadostí


30. 09. 2021 12.40 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave v zmysle vnútorného predpisu – smernice rektora č. 19/2021 Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí, na základe ktorej bude poskytnutá účelová finančná podpora spolkov pôsobiacich na UK v roku 2021 v rozsahu spolu najviac dvadsaťpäť tisíc eur.

Viac informácií nájdete v smernici rektora č. 19/2021.

Návrh na poskytnutie finančnej podpory (formulár)

Výzva na predkladanie žiadostí