11. riadne zasadnutie AS UK

28. júna 2017 (streda) o 14.00 hod., Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba (VI Družba), Botanická 25, Bratislava - Karlova Ves


POZVÁNKA

Podľa čl. 21 ods. 3 Štatútu UK a čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) zvolávam 11. riadne zasadnutie AS UK na stredu 28. júna 2017 o 14.00 hod. do Kongresového centra VI Družba UK (Botanická 25, Bratislava).

 

Program

1.    Otvorenie.

2.    Schválenie programu.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.    Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.

písomne predkladá: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

5.    Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.

písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK

6.    Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK

7.    Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov.

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

8.    Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016.

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

9.    Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017.

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

10.    Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík).

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

11.    Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

12.    Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku FTVŠ UK).

písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

13.    Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK.

písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

14.    Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK.
tajné hlasovanie

15.    Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK

16.    Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester akademického roka 2017/2018).

písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK

17.    Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.

18.    Rôzne.

19.    Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

20.    Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

21.    Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

22.    Záver.


Informatívny materiál:

Informácia o účasti členov komisií AS UK na zasadnutiach v akademickom roku 2016/2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda AS UK

Viac informácií: AS UK