10. riadne zasadnutie AS UK

3. mája 2017 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum, 2. posch., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


POZVÁNKA

Podľa čl. 21 ods. 3 Štatútu UK a čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK (AS UK) zvolávam 10. riadne zasadnutie AS UK na stredu 3. mája 2017 o 14.00 hod. do Auditoria maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava).


Program

1.    Otvorenie.

2.    Schválenie programu.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.    Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.

písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK

5.    Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.

písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

6.    Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

Výročná správa o činnosti UK za rok 2016 - textová časť

Výročná správa o činnosti UK za rok 2016 - tabuľková príloha

7.    Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016.

písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

8.    Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO 08 VN prípojka).

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

9.    Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová - NNK).

písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

10.    Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

11.    Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK.

tajné hlasovanie

12.    Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.

13.    Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per-rollam.

podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK

14.    Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania).

písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie UK

15.    Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých škôl.

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK

16.    Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK.

písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

17.    Rôzne.

18.    Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

Závery z univerzitného Konventu UK 2017

19.    Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

Uznesenia RVŠ (25. 4. 2017)

20.    Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

21.    Záver.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda AS UK

Viac informácií: AS UK