Pandémia zablokovala hranice, nie však Erasmus+

Pre pandémiu nového koronavírusu sa zatvorili internáty, uzavreli hranice a štúdium sa prenieslo do online priestoru. Ako to ovplyvnilo program Erasmus+ a študentov na zahraničných mobilitách? O neľahkej situácii, ale i dôležitých krokoch univerzity a Európskej komisie prezradil viac Oliver Vavro z rektorátneho oddelenia európskych projektov a Erasmus+.


Prihlášky do programu Erasmus+ na tento semester si naši aj zahraniční študenti podávali ešte v akademickom roku 2018/19. Vtedy prirodzene nik nemohol tušiť, že v Európe prepukne pandémia tohto rozmeru a každá krajina postupne uzavrie svoje hranice. Niektorí prezieraví študenti zrušili svoje mobility už v januári a februári, teda ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19. Ostatní vycestovali a začali svoje štúdium na zahraničnej univerzite. Na UK prišlo v letnom semestri študovať celkovo 96 študentov z 19 krajín. Ubytovali sa na internátoch, absolvovali prvé prednášky a postupne preskúmavali Bratislavu.

Dňa 9. marca 2020 vedenie univerzity rozhodlo, že sa študenti musia odubytovať z internátov, aby sa predišlo šíreniu vírusu COVID-19. Rozhodnutie síce platilo iba pre kmeňových, slovenských študentov UK, no niektorí zahraniční študenti sa rozhodli inak. „Zbalili si zopár najnutnejších vecí a odišli domov, mysliac si, že sa o dva týždne (obdobie, na ktoré bola prerušená prezenčná výučba na UK) budú môcť vrátiť. Hranice sa však medzičasom uzavreli,“ približuje situáciu Oliver Vavro, ktorý zodpovedá za časť agendy mobilitného programu Erasmus+. Začala sa aj repatriácia slovenských študentov, ktorí z bezpečnostných dôvodov ďalej nechceli zotrvať v zahraničí. Erasmus+ koordinátori UK so všetkými slovenskými aj zahraničnými študentmi intenzívne komunikovali a poskytovali im aktuálne informácie. „V danom momente to bolo veľmi náročné, pretože sme sami čakali na stanovisko Európskej komisie. Tá mala rozhodnúť, či študentom bude uznaná plná výška prideleného grantu, aj napriek tomu, že destináciu mobility opustili, pričom  v štúdiu pokračovali dištančnou formou z domu, alebo budú musieť alikvotnú časť grantu, ktorý im bol poskytnutý ešte pred vycestovaním, vrátiť,“ prezrádza Oliver, ktorý s vystrašenými študentmi pravidelne komunikoval mailom, ale aj prostredníctvom videohovorov, snažiac sa ich upokojiť. „Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ (OEPaE+ RUK) po konzultácii s prodekanmi zapojených fakúlt UK urobilo v tejto situácii smerom k študentom ústretový krok: Ešte 17. marca sme totiž rozhodli o odpustení sankcie za prinesenie nižšieho poštu ECTS kreditov než toho, ku ktorému sa svojím podpisom študent zaviazal v zmluve o štúdiu (Learning Agreement),“ dodáva Oliver.

Dňa 1. apríla prišlo dlhoočakávané stanovisko Európskej komisie. Boli to samé dobré správy.

  • Študentom prináleží plná čiastka prideleného grantu aj napriek tomu, že už opustili prijímajúcu krajinu, avšak za predpokladu, že na zahraničnej univerzite naďalej študujú online zo Slovenska. „Eurokomisia týmto gestom dobrej vôle dala vôbec po prvýkrát v histórii programu Erasmus+ zelenú virtuálnej mobilite,“ doplnil Oliver.
  • Vznikol nárok na náhradu nákladov spojených s repatriáciou. Slovenskí študenti, ktorí využili repatriáciu a pokračujú v online štúdiu na zahraničnej univerzite zo Slovenska, no aj tí, ktorí z objektívnych dôvodov v štúdiu na prijímajúcej univerzite pokračovať nemôžu (napr. študenti lekárskych fakúlt), môžu požiadať o preplatenie cesty domov aj pobytu v štátnej karanténe.
  • Študenti, ktorí mobilitu zrušili ešte pred vycestovaním, zas majú nárok na preplatenie už vzniknutých cestovných nákladov (letenka, lístok na vlak a pod.).

OEPaE+ RUK začalo okamžite informovať študentov, vypracovali manuály a aktualizovali webovú stránku. „Strávili sme hodiny vytváraním ucelených a zrozumiteľných manuálov, ktoré študentom slúžia ako návod, resp. akési usmernenie k administratívnemu ukončeniu mobility. Manuál počíta s viacerými scenármi a je tak nápomocný všetkým erasmákom v rôznych situáciách,“ vysvetlil Oliver. Všetky finančné záležitosti spojené s Erasmom+ sa z fakúlt presmerovali na Rektorát UK, kde ich jednotlivo riešili.

V tomto čase mobilita funguje v online priestore. Študenti sa pripájajú na prvé online skúšky v histórii Erasmu+. Osemdesiattri našich študentov sa rozhodlo zostať v zahraničí a dokončiť semester tam, zvyšok dorába svoju mobilitu online zo Slovenska. Šesťdesiat zahraničných študentov z programu Erasmus+ zostalo na internátoch v Mlynskej doline. Iba sedemnásť študentov sa rozhodlo pre predčasné ukončenie mobility. „Pred pár dňami sme podali Európsku chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Tá spoločne s aktualizáciou Erasmus Policy Statement (EPS) tvorí strategický dokument, ktorý univerzita podáva, ak chce participovať na programe Erasmus+ v nasledujúcom programovom období, v rokoch 2021 až 2027. Taktiež pripravujeme oficiálne stanovisko k realizácii mobilít v nadchádzajúcom zimnom semestri 2020/2021.“ Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke rektorátneho oddelenia pre európske projekty a Erasmus+.