ERASMUS+

ČO JE PROGRAM ERASMUS+?

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Erasmus+ má tri hlavné aktivity:

 • mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami
 • podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
 • projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnost.

Vnútorný predpis UK o programe Erasmus+

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, platný a účinný od 01. 04. 2016

- v plnom znení s dodatkom č.1 s účinnosťou od 01.01.2019

Organizačná štruktúra programu Erasmus+

 • Národná agentúra (NA) - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, www.saaic.sk - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA,

 • Kancelária pre medzinárodné vzťahy univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na vysokej škole: Univerzita Komenského v Bratislave:     

  • Inštitucionálny koordinátor UK pre program Erasmus+ (prorektor pre medzinárodné vzťahy UK)
  • Pracovná skupina UK programu Erasmus+ (inštitucionálny koordinátor, vedúci OPE, kancelária Oddelenia Erasmus+)
  • Koordinačná rada UK pre program Erasmus+ (Inštitucionálny koordinátor UK, vedúci OPE, kancelária OPE a fakultní koordinátori)

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej Európska komisia vo februári 2021 udelila Erasmus Charter for Higher Education (podpísaná anglická verzia) (ECHE) (slovenská verzia), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+

Udelená ECHE platí na roky 2021 až 2027.

Personal Identification Code (PIC)

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv.

Všetky typy študentskej Erasmus+ mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na https://europa.eu/europass/.