ERASMUS+

NÁVRAT OBČANOV NA SR! PRE VIAC INFORMÁCII KLINKI SEM!

Vážený študent/ka

upresňujeme informácie zo včera na základe oznamu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Prosíme Vás, ktorí ste v zahraničí a rozhodli ste sa vrátiť na Slovensko, aby ste postupovali v súlade s odporúčaniami MZV a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Na základe našich informácií z MZV repatriácie našich občanov bude prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. 

Informácia o organizovaní charterových letov nebola presná. https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/oznam-pre-obcanov-sr-v-zahranici?p_p_auth=CSCbsXoB&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=/&fbclid=IwAR1w7h1eo4rOmantWgn4ydo52qR5iw81yhzxX95MfRE00HiKL506gLxebig

 V rámci aktuálnej situácii ohľadom COVID-19, žiadame všetkých študentov, aby dokumenty po mobilite zasielali výhradne elektronicky na adresu: andrea.haplovauniba.sk (štúdium)., tamara.jelenakovauniba.sk (stáž).

  

Vážený/á študent/ka

 v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19) a informáciou o možnej repatriácii študentov, ktorí sa nachádzajú v zahraničí na mobilite programu Erasmus+ a chcú sa z akýchkoľvek dôvodov vrátiť na Slovensko, si Vás dovoľujeme informovať o podmienkach predčasného ukončenia Vašej plánovanej mobility v zmysle pravidiel programu Erasmus+.  

Predčasné ukončenie mobility z dôvodu šírenia COVID-19 sa posudzuje ako prípad vyššej moci

Výpočet grantu:

 

 • študentovi náleží minimálne tá časť grantu, ktorá zodpovedá    skutočnému trvaniu mobility, ak sa so školou nedohodne inak (píše sa o tom v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ktorú podpisuje študent s vysielajúcou školou), 
 • ak študent predloží doklad o vopred zaplatenom ubytovaní, má nárok na jeho preplatenie,
 • Študent, ktorý sa predčasne vrátil z mobility, má nárok na uhradenie reálnych cestovných nákladov na základe predložených cestovných dokladov,
 • Náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo zariadení MV SR budú uznané ako nevyhnutné náklady na repatriáciu po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení,

Študijné záväzky:

 

 • Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, by mali byť podľa stanoviska Európskej komisie uznané domácou vysokou školou aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku.
 • Univerzita Komenského pre LS 2019/20 upúšťa od uplatňovania sankcií za nižší počet donesených kreditov v plnom rozsahu, t. j. absencia kreditov zo zahraničnej Uni nebude dôvodom zníženia grantu. Upozorňujeme, že toto opatrenie sa týka len LS. V prípade študentov, ktorí boli na 2semestrálnom pobyte, sa každý semester posudzuje zvlášť
 • Otázka nároku na grant počas online štúdia na zahraničnej VŠ zo Slovenska zatiaľ nebola Európskou komisiou zodpovedaná. Keď sa tak stane, budeme Vás o tom ihneď informovať.

Absolventské stáže:

 

 • Absolventské stáže: EK povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.

Každá mobilita sa bude posudzovať individuálne, dajte si záležať na čo najdôkladnejšom zdokladovaní Vašej situácie.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre európske projekty a Erasmus+. Ich kontaktné údaje nájdete na priloženom odkaze: 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/referat-pre-europske-programy-a-erasmus/

 PLEASE FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE :

Prosíme všetkých účastníkov, aby po návrate sledovali aktuálnu situáciu na Slovensku a riadili sa pokynmi. Bližšie informácie nájdete tu: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153  https://www.korona.gov.sk

 

ČO JE PROGRAM ERASMUS+?

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_sk

Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

Štúdium v UK - aktuálne informácie súvisiace s Brexitom

 - aktuálne informácie ohľadom vycestovanie v rámci programu ERASMUS+ nájdeš tu - BREXIT 2019

Vnútorný predpis UK o programe Erasmus+

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, platný a účinný od 01. 04. 2016

- v plnom znení s dodatkom č.1 s účinnosťou od 01.01.2019

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami

2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií

3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

Organizačná štruktúra programu Erasmus+

 • Kancelária pre medzinárodné vzťahy univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na vysokej škole: Univerzita Komenského v Bratislave:     

  • Inštitucionálny koordinátor UK pre program Erasmus+ (prorektor pre medzinárodné vzťahy UK)
  • Pracovná skupina UK programu Erasmus+ (inštitucionálny koordinátor, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK Erasmus+)
  • Koordinačná rada UK pre program Erasmus+ (Inštitucionálny koordinátor UK, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK Erasmus+ a fakultní koordinátori)

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej EC v decemberi 2013 udelila Erasmus University Charter (EUC),  ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+.

Udelená EUC platí na roky: 2014– 2020, pričom UK bol pridelený EUC kód:

52135-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

Personal Identification Code (PIC)

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv.

Všetky typy študentskej Erasmus+ mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na europass.cedefop.europa.eu.