ŠTUDENTI A ŠTUDENTKY UK SA OPÄŤ ZAPOJILI DO MIKULÁŠSKEJ ANKETY

V decembri 2023 sa uskutočnil druhý ročník jednodňovej študentskej ankety v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia. K vyplneniu boli prizvaní všetci slovenskí aj zahraniční študenti a študentky.


Celkovo anketu vyplnilo 1 795 študujúcich zo Slovenska a 104 zo zahraničia. Jej obsah reflektoval všeobecné oblasti kvality, ktoré sú koncipované v rámci štandardov SAAVŠ a ESG 2015. Tvorba ankiet zameriavajúcich sa na špecifické témy kvality (napr. spokojnosť so študijnými predmetmi, s vyučujúcimi a pod.) sú ponechané vo výlučnej kompetencií jednotlivých fakúlt. Tým budú v priebehu apríla 2024 zasielané separátne správy s podrobnými informáciami o spokojnosti príslušných študujúcich.

Z výsledkov ankety vyplynuli nasledovné zistenia:

Najvyšší počet zúčastnených respondentov/tiek mali tieto fakulty:

 1. Filozofická fakulta UK;
 2. Prírodovedecká fakulta UK;
 3. Lekárska fakulta UK;
 4. Právnická fakulta UK;
 5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.

Najvyššie zastúpenie v nadväznosti na reálny počet študujúcich mali tieto fakulty:

 1. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK;
 2. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK;
 3. Farmaceutická fakulta UK;
 4. Prírodovedecká fakulta UK;
 5. Filozofická fakulta UK.

Uvádzame tri témy, v rámci ktorých sme zaznamenali vysokú, alebo vyššiu mieru spokojnosti u študentov:

 • Spokojnosť s mierou informovanosti o prijímacom konaní, respektíve o kritériách prijímania na jednotlivé fakulty.

Študentky a študenti naprieč všetkými fakultami vyjadrili vysokú mieru spokojnosti s informovanosťou o náležitostiach prijímacieho konania. Vysoká miera spokojnosti bola zaznamenaná v I. aj v II. ročníku ankety (GRAF 1).

GRAF 1 Mal/a som všetky potrebné informácie o prijímacom konaní, respektíve o kritériách prijímania na moju fakultu

 

 • Získavanie spätnej väzby v procese učenie a ohľadom dosiahnutých výsledkov

Študentky a študenti vyjadrili tiež spokojnosť s nastavením spätnej väzby ohľadom dosiahnutých výsledkov. Aj v I. aj v II. ročníku sa študujúci vyjadrili pozitívne a sú spokojní s poskytovanou spätnou väzbou v procese učenia a ohľadom dosiahnutých výsledkov. (GRAF 2). Zvyšné percentá respondentov uviedlo, že o spätnú väzbu ešte nežiadali.

GRAF 2 Dostávate spätnú väzbu, alebo odporúčania v procese učenia a ohľadom dosiahnutých výsledkov v prípade, ak o ňu požiadate?

 

 • Budovanie vzájomného rešpektu medzi študentmi a učiteľmi

Študentská časť akademickej obce UK vyjadrila taktiež všeobecnú spokojnosť s mierou podpory vzájomného rešpektu medzi študentmi a učiteľmi (GRAF 3).

GRAF 3 Pre budovanie zdravého akademického prostredia je žiadúca existencia vzájomného rešpektu medzi učiteľom a študentom. Myslíte si, že je v súčasnosti vnútorný systém Vašej fakulty nastavený tak, aby podporoval uvedenú myšlienku?

 

Z výsledkov ankety vzišlo niekoľko tém, ktorým bude potrebné v nasledujúcom období venovať zvýšenú pozornosť. Nižšie uvádzame vybrané tri:

 • Zlepšiť komunikáciu a zaviesť efektívne formy komunikácie zo strany zástupcov študentov v orgánoch kvality smerom k študentom, ktorých reprezentujú.

Podľa získaných výsledkov nemajú študujúci dostatok informácii o svojich zástupcoch v orgánoch kvality na fakultnej a univerzitnej úrovni. Väčšina z nich buď nevedela o existencii orgánov kvality, alebo nepozná svojich zástupcov, alebo zástupkyne (GRAF 4).

 

 • Zvýšiť informovanosť o miere úspešnosti a zamestnanosti absolventov.

Výsledky ankety poukázali na nízku mieru spokojnosti s informovanosťou o miere úspešnosti a zamestnanosti absolventov na úrovni väčšiny fakúlt (GRAF 5). 

GRAF 5 Som informovaný/á o miere úspešnosti a zamestnanosti absolventov.

 

 • Zvýšiť mieru flexibility vzdelávacieho procesu v kontexte iniciovania spätnej väzby vyučujúcich o vhodnosti zvolených vyučovacích metód.

V druhom ročníku študentskej ankety vyjadrili študentky a študenti síce o niečo menšiu, no stále pretrvávajú nespokojnosť s flexibilitou vyučujúcich, respektíve s ich iniciatívou zisťovať vhodnosť zavedených vyučovacích metód (GRAF 6).

GRAF 6 Študentská obec je rôznorodá, preto sa odporúčajú aplikovať podľa potreby rôzne, flexibilné vzdelávacie a pedagogické metódy. Viete uviesť či Váš vyučujúci/ca mal/a záujem zistiť, či Vám jeho/jej vzdelávacia metóda vyhovuje? 

 

Ďalšie, podrobnejšie výsledky ankety, ako aj formulované závery je možné sledovať na tomto linku, alebo na webovom sídle UK, v sekcii Vnútorný systém kvality – Digitálny systém kvality.

Fakultám budú v priebehu apríla 2024 zasielané separátne správy s podrobnými informáciami o spokojnosti jej študentov. Prostredníctvom tejto správy by sme s Vami chceli zdieľať niekoľko hlavných zistení.

Anketu organizovalo Oddelenie kvality RUK v rámci projektu DISK vo fáze jeho udržateľnosti.