Vydavateľské údaje

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00 397 865
Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1
Tel: (02) 901 09 346

 

e-mail: nasa.univerzita(at)uniba.sk
Elektronická verzia: http://uniba.sk/nu

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 2933/09

ISSN 1338-4163

Predseda redakčnej rady: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK

Členovia redakčnej rady: RNDr. Martin Belluš, FMFI UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; Mgr. Adriána Biela, PhD., EBF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; doc. JUDr. Marián Giba, PhD., PraF UK; doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., FM UK; Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., CĎV UK; Mgr. Martina Krútilová, VM Ľ. Štúra - Mlyny UK; Ing. Ľubomír Lauko, VI Družba UK; Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK; Mgr. Martina Mášiková, FSEV UK; Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK; ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK

Vedúca redaktorka: Mgr. Erika Hubčíková
Redakcia:
Mgr. Lenka Miller, Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD., Mgr. Martin Kováč, JUDr. Karin Fedorová
Grafická úprava a tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava
Periodicita:
mesačník (10-krát ročne okrem júla a augusta); mimoriadne číslo pre záujemcov o štúdium na UK (vychádza raz ročne v septembri)
Uzávierka:
posledný pracovný deň v mesiaci
Náklad:
3200 ks (mimoriadne číslo - 6000 ks)
Distribúcia:
print a elektronicky


Cenník inzercie