Vydavateľské údaje

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00 397 865
Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1
Tel: (02) 901 02 030

e-mail: nasa.univerzita(at)uniba.sk
Elektronická verzia: http://uniba.sk/nu

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 2933/09

ISSN 1338-4163

 

Predseda redakčnej rady: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK

Členovia redakčnej rady:

JUDr. Jozef Andraško, PhD., PraF UK;

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., JLF UK

Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK;

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK;

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., FM UK;

Mgr. Peter Hanajík, PhD., PriF UK;

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., CĎV UK;

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH;

Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK;

Ing. Barbora Kachlíková, FSEV UK;

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., FaF UK;

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., EBF UK;

Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK;

ThDr. Michal Vivoda, PhD., RKCMBF UK;

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK

 

Vedúca redaktorka: Mgr. Barbora Tancerová

Redakcia: Mgr. Radka Rosenbergová, Mgr. Tomáš Holička

Foto: Mgr. Tomáš Madeja

Grafická úprava: Ing. Ivana Drozdová

Jazyková úprava: doc. Mária Stanková 

Tlač: Bellier, s.r.o., Bratislava
Periodicita:
2- krát ročne (letný a zimný semester)
Náklad:
2000 ks
Distribúcia:
print a elektronicky