Vydavateľské údaje

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00 397 865
Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1
Tel: (02) 901 09 346

 

e-mail: nasa.univerzita(at)uniba.sk
Elektronická verzia: http://uniba.sk/nu

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 2933/09

ISSN 1338-4163

Predseda redakčnej rady: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK

Členovia redakčnej rady: JUDr. Jozef Andraško, PhD., PraF UK; Mgr. Barbora Baďuríková, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD., EBF UK; RNDr. Martin Belluš, FMFI UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., FM UK; Mgr. Peter Hanajík, PhD., PriF UK; Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., CĎV UK; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, LF UK; Ing. Ľubomír Lauko, VI Družba UK; Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK; prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., JLF UK; Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK; JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., FSEV UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; ThDr. Michal Vivoda, PhD., RKCMBF UK; prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK

Vedúca redaktorka: Mgr. Erika Hubčíková
Redakcia:
Mgr. Lenka Miller, Bc. Nikoleta Janková, Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
Grafická úprava: Ivana Drozdová
Tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava
Periodicita:
dvojmesačník (5-krát ročne okrem júla a augusta)
Uzávierka:
31. augusta, 31. októbra, 31. decembra, 28. februára, 30. apríla
Náklad:
3200 ks
Distribúcia:
print a elektronicky

Cenník inzercie