História Našej univerzity

Časopis Naša univerzita je periodikom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého história siaha až do roku 1955. Je najdlhšie a nepretržite vychádzajúcim univerzitným časopisom na Slovensku. Prvé číslo vyšlo v Bratislave 23. septembra 1955. Povolenie na vznik časopisu vydalo Povereníctvo kultúry výnosom zo dňa 25. 3. 1955.

Naša univerzita za takmer šesť desaťročí zažila rôzne spoločenské pomery, z ktorých vyplývalo množstvo zmien v obsahu časopisu. Inak vyzeral časopis v päťdesiatych rokoch, inak počas normalizácie a inak vyzerá dnes.

Naša univerzita bola tiež jedným z prvých médií, kde začínali publikovať špičkoví žurnalisti. Nájdeme medzi nimi mená ako František Višváder, Boris Droppa, Rudolf Olšanský, Juraj Vereš či Martin Hric. Tvorivý priestor tu našli ešte ako študenti žurnalistiky na UK.

Vo svojich začiatkoch mala Naša univerzita ráz študentského časopisu. Po „pyžamovej revolúcii“ v roku 1956 sa redakcia presunula na Rektorát UK. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa časopis venuje viac spravodajstvu z univerzity a z iných univerzít a súčasne propaguje prácu ako jednu z hlavných hodnôt, a to najmä manuálnu. (Jedno z tematických čísel malo heslo „Popri štúdiu pracovať – popri práci študovať!“) V roku 1964 sa časopis opäť vracia ku svojim koreňom. Venuje sa len problematike univerzity, mapuje vedu a výskum, informuje o zahraničných univerzitách.

V roku 1967 Naša univerzita takmer zanikla. Podľa zákona mali všetky „závodné noviny“ s nákladom nižším ako päťtisíc kusov stratiť platnosť vydávania. Od septembra 1967 Naša univerzita pokračuje vo vydávaní, avšak už ako spravodaj UK. Má inú formu; transformoval sa na úradný vestník. Jeho úlohou bolo vydávať najmä materiály z vedenia UK, vedeckých rád UK, fakúlt, katedier, ústavov.

S príchodom novej vedúcej redaktorky Ing. Adriany Suroviakovej v roku 1978 prináša časopis aj krátke správy o menej oficiálnych udalostiach. Po novembri 1989 sa spravodaj UK odpútal od politiky. Zanikli politické rubriky a tematika Našej univerzity sa znova začala podobať na časopis pre potreby študentov a zamestnancov školy.

 

Zdroj: MLYNČEKOVÁ, L.: Naša univerzita. Vznik a vývoj univerzitného periodika. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. (Diplomová práca)