UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

O katedre

UKPMK UK nadviazala na činnosť UNESCO Katedry prekladateľstva, ktorá bola založená v roku 1998. Spoločenským vývojom za zmenili  ciele a pôsobenie  novovzniknutej UNESCO Katedry, ktorá oficiálne vznikla podpísaním novej zmluvy medzi univerzitou a UNESCO v roku 2016.  

Od roku 2013 je hlavným výskumným smerom tvorba korpusov veľmi veľkého rozsahu („very large“, „TenTen class) pomocou technológie WaC („Web as Corpus“) pozostávajúcich z textov stiahnutých z internetu pomocou automatizovaných procedúr a spracovaných nástrojmi s otvorenou licenciou (FLOSS). Korpusy majú „jazykovo neutrálne“ (latinské) názvy (slovo araneum pl. aranea má v latinčine význam „pavučina“) označujúce jazyk a veľkosť príslušného korpusu. Korpusy „rodiny“ Aranea v súčasnosti pokrývajú 23 jazykov, pričom pre niektoré jazyky existujú aj korpusy regionálnych variet príslušného jazyka.

Prístup k jazykovým korpusom je neplatený. V rámci Univerzity Komenského a ostatných univerzít Slovenska prispieva najmä k rozvoju prekladateľských techník pomocou nových technológií. Vzhľadom na priority UNESCO sa podieľa na tvorbe aj jazykových variantov africkej francúzštiny a angličtiny.

Skutočnosť, že korpusy ARANEA využívajú študenti, doktorandi, pedagógovia aj výskumníci z mnohých krajín nás utvrdzuje v tom, že činnosť katedry má značný „sociálny impakt“ a je zmysluplná.

V novembri 2018 katedra usporiadala medzinárodnú konferenciu ARANEA 2018 – Webové korpusy ako dostupný nástroj jazykového vzdelávania, v rámci ktorej vystúpili odborníci pracujúci v oblasti tvorby a využívania korpusov pozostávajúcich z textov získaných z internetu. Prednesené príspevky sa týkali nielen „veľkých“ (európskych) jazykov, ale aj jazykov rovníkovej Afriky. Okrem domácich účastníkov boli na konferencii prítomní výskumníci a pedagógovia z Českej republiky, Francúzska, Nórska, Ruskej federácie, Talianska a Veľkej Británie.

V rámci projektu KEGA 022UK-4/2016 UKPMK UK vydáva vysokoškolskú učebnicu z oblasti využívania webových korpusov. Pôjde o prvú učebnicu z danej  problematiky v SR.

Členovia katedry sa aktívne zúčastnili na medzinárodných konferenciách na univerzitách v Prahe, v Petrohrade, v Tbilisi, v Kapskom meste, v Paríži.

Základné dokumenty

Rapport d'activités (juin 2018 – mars 2020)

Rapport d'activités (septembre 2016 – juin 2018)

Accord entre l'UNESCO et l'Université Comenius de Bratislava

Kontakty