Konfuciov inštitút

V septembri 2015 zahajuje svoju činnosť Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského ako stopäťdesiata inštitúcia svojho druhu v Európe a jedna z takmer štyristo päťdesiatich na celom svete.

Jeho poslaním je sprostredkovať študentom a širokej verejnosti zasvätené poznatky o čínskom jazyku a kultúre formou kurzov a pestrého spektra rozličných podujatí, a stať sa platformou pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a Slovenskom.

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského bol založený v septembri 2015 na základe Zmluvy o založení Konfuciovho inštitútu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 2.9.2014, podpísanej rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.výkonnou riaditeľkou HANBANU – Riaditeľstva Konfuciových inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes Headquarters of China, organizácia pre podporu výučby čínštiny vo svete pridružená k Ministerstvu školstva ČĽR) pani Xu Lin.
Jej zriaďovateľmi s právom certifikovanej výučby čínskeho jazyka sú Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Šanghajskou univerzitou medzinárodného obchodu a ekonomiky (SUIBE).
Konfuciov inštitút  vedie riaditeľ menovaný Univerzitou Komenského a zastupuje ho čínsky riaditeľ nominovaný čínskou stranou. Univerzita Komenského poverila vedením inštitútu prof. Mgr. Janu Benickú, PhD., vedúcu Katedry východoázijských štúdií FiF UK a čínska strana menovala za zastupujúceho riaditeľa docenta He Yi zo Šanghajskej univerzity medzinárodného obchodu a ekonomiky.  

Rada Konfuciovho inštitútu

Strategické vedenie inštitúcie určuje na základe stanov a uznesení Valného zhromaždenia Rada Konfuciovho inštitútu, ktorú tvorí 8 členov.

Predsedom Rady Konfuciovho inštitútu je rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a podpredsedom viceprezidentka SUIBE prof. Nie Qing.
Členmi Rady za slovenskú stranu sú dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. a sinológovia prof. Raoul David Findeisen, PhD. a Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.
Za čínsku stranu sú členmi Rady riaditeľ Kancelárie Konfuciových inštitútov SUIBE prof. Wang Guanglin, PhD.,  zástupkyňa riaditeľa Kancelárie Konfuciových inštitútov SUIBE prof. Ye Rong, PhD. a riaditeľka Kancelárie zahraničných vzťahov SUIBE prof. Zou Nannan. 

Univerzita Komenského v Bratislave
Šahngajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky
HANBAN - Riaditeľstvo konfuciových inštitútov v Pekingu