Austrália

Študentské pobyty na univerzitách združených v Australian European Network (AEN) v Austrálii

AEN je združenie austrálskych univerzít, ktoré realizujú študentské mobility s členskými univerzitami v združení Utrecht. Pobyty sú možné na týchto amerických univerzitách:

Griffith University
University of Western Sydney
University of Wollongong
Edith Cowan University
University of Tasmania

Linky na Info sheets:  http://www.aen-online.com/unstudents


ELIGIBILITA
Ponuka jednosemestrálnych pobytov sa týka terajších študentov denného štúdia 2.-4. ročníka všetkých fakúlt. Niektoré univerzity akceptujú len študentov bakalárskeho štúdia.

VÝDAVKY
Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Všetky ostatné výdavky (doprava, ubytovanie, zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, strava, osobné výdavky) si študenti UK hradia sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.


PRIHLÁŠKY
Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV (výzvy sú zverejňované v aktuálnych ponukách OMV) na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. Druhé výberové kolo sa uskutoční na Rektoráte UK.

Výzva otvorená.

Súčasti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na vybranej univerzite, v slovenčine
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v slovenčine
  • kópia potvrdenia o jazykovej skúške TOEFL alebo IELTS (každá z univerzít vyžaduje úroveň TOEFL minimálne 550 bodov, resp. 213 (CBT), resp.79 (iBT), alebo IELTS na úrovni 6.0 a viac), môže byť dodané neskôr, do 15.3.2024
  • samostatný hárok so zoznamom 3 univerzít, ktoré svojou ponukou uchádzačovi najviac vyhovujú (č. 1 – prvá preferencia, č. 2 – druhá preferencia, č. 3 – tretia preferencia) aj so zoznamom ponúkaných kurzov, o ktoré má uchádzač predbežne záujem, 3-krát

Do výberového konania budú prijaté iba kompletné prihlášky predložené fakultou.


AKCEPTÁCIA
O akceptácii úspešných uchádzačov rozhoduje výlučne prijímajúca univerzita. Úspešní uchádzači dostanú tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si môžu vybaviť víza. Víza si vybavujú a financujú sami.  


ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI
Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje. Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne  pobyty.


SPRÁVA Z POBYTU
Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.