Kanada

Študentské pobyty na univerzitách v Kanade

Jednosemestrálne pobyty pre študentov 2. - 5. ročníka denného štúdia je možné na

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisí od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2.-5. ročníka fakúlt:
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Štúdium NIE JE MOŽNÉ na týchto fakultách:

Faculty of Education
Telfer School of Management
Faculty of Medicine
Ponúkané kurzy pre študentov prvého a druhého stupňa, bližšie informácie a obmedzenia: http://www.international.uottawa.ca/en/incoming/exchanges/courses.html

VÝDAVKY
Poplatok za štúdium na University of Ottawa študenti UK neplatia.
Povinné zdravotné poistenie UHIP (228 kanadských dolárov), knihy a učebné pomôcky, osobné a cestovné výdavky, pobytové náklady si študenti UK hradia sami. Súčasťou povinných výdavkov je kúpa električenky (360 kanadských dolárov). Jeden semester študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyt nie je poskytovaný žiadny grant UK – nejde o výmenný program Erasmus+.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená.

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.

Náležitosti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
  • životopis, v slovenčine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty, súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
  • potvrdenie o jazykovej skúške – TOEFL (od 580 bodov, resp. od 92 pri iBT), IELTS (od 7)
    alebo DELF/DALF (B2), môže byť dodané neskôr, do 15.3.2024

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.
Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne pobyty. Súhlas s predĺžením pobytu sa neudeľuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.