USA

Študentské pobyty na univerzitách v USA

Jednosemestrálne pobyty pre študentov denného štúdia je možné na 

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

Slippery Rock University

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2. ročníka všetkých fakúlt.
Študenti UK môžu na SRU študovať na týchto fakultách:

College of Business, Information, and Social Sciences
College of Health, Environment, and Science
College of Humanities, Fine and Performing Arts
College of Education

Študent by si mal pred podaním žiadosti na svojej fakulte overiť, či SRU ponúka kurzy denného štúdia v oblasti, ktorú študuje, a to na stránke: www.sru.edu/academics/Pages/majorsandminors.aspx

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami.
Prijímajúca univerzita poskytuje bezplatné ubytovanie a stravu. Jeden semester študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované dodatočné granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená. 

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.

 • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
 • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty, súvisiace so štúdiom
 • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
 • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
 • potvrdenie o jazykovej skúške TOEFL (500/CBT 173/iBT 61 bodov) alebo IELTS (6.0 a viac) môže byť dodané dodatočne do 15.3.2024 

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.
Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne pobyty, spravidla v zimnom semestri. Súhlas s predĺžením pobytu sa neudeľuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.

Študentské pobyty na univerzitách v USA združených v MAUI

MAUI je združenie amerických univerzít, ktoré realizujú študentské mobility s členskými univerzitami v združení Utrecht. Pobyty sú možné na týchto amerických univerzitách:

Podrobné informácie o univerzitách a linky na domovské stránky univerzít sa nachádzajú na stránke MAUI.


ELIGIBILITA
Ponuka jednosemestrálnych pobytov sa týka študentov denného štúdia 2.-5. ročníka všetkých fakúlt. Niektoré univerzity akceptujú len študentov bakalárskeho štúdia. Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmien medzi Utrecht Network a MAUI.


VÝDAVKY
Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Všetky ostatné výdavky (doprava, ubytovanie, zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, strava, osobné výdavky) si študenti UK hradia sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.


PRIHLÁŠKY
Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV (výzvy sú zverejňované v aktuálnych ponukách OMV) na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. Druhé výberové kolo sa uskutoční na Rektoráte UK.

Výzva otvorená.

Súčasti prihlášky:

 • žiadosť o štúdium na vybranej univerzite, v slovenčine
 • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
 • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
 • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v slovenčine
 • kópia potvrdenia o jazykovej skúške TOEFL alebo IELTS (ak skúšku univerzita vyžaduje*), môže byť dodané neskôr, do 15.3.2024
 • samostatný hárok so zoznamom 3 univerzít, ktoré svojou ponukou uchádzačovi najviac vyhovujú (č. 1 – prvá preferencia, č. 2 – druhá preferencia, č. 3 – tretia preferencia) aj so zoznamom ponúkaných kurzov, o ktoré má uchádzač predbežne záujem, 3-krát

  *univerzity majú rozdielne požiadavky na znalosť anglického jazyka; v prípade, že uchádzač nepreukáže takú znalosť anglického jazyka, ktorú vyžadujú 3 ním vybrané preferované univerzity, jeho žiadosť nebude prijatá. Výsledky jazykovej skúšky TOEFL na úrovni 550 bodov a viac (alebo IELTS 6.0 a viac) môžu byť výhodou.


Do výberového konania budú prijaté iba kompletné prihlášky predložené fakultou.


AKCEPTÁCIA
O akceptácii uchádzačov rozhoduje výlučne prijímajúca univerzita. Úspešní uchádzači dostanú tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si môžu vybaviť víza. Víza si vybavujú a financujú sami.
 

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI
Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.
Študenti sú vysielaní na jednosemestrálne pobyty.
 

SPRÁVA Z POBYTU
Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.