Japonsko

Študentské pobyty na univerzitách v Japonsku

Jednosemestrálne pobyty pre študentov 2. - 5. ročníka denného štúdia sú možné na týchto univerzitách:

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2.-5. ročníka.

 

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky, pobytové náklady si študenti UK hradia sami. Študent sa môže uchádzať o štipendiá japonskej vlády alebo univerzity.

PRIHLÁŠKY

Výzva pre Shizuoka University a Josai International University otvorená do 4. 3. 2020!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.
Náležitosti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite
  • životopis (3x), v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list (3x)
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner tlačivo oficiálnej prihlášky a akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.