Na Falling Walls Lab obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab tento rok vyhrala Kristína Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK. Priniesla prelomový nápad, ktorý sa zaoberá výskumom reumatoidnej artritídy. Finále sa konalo 21. septembra 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.


26. 09. 2023 09.05 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Študentka doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy. „Ide o chorobu, ktorá postihuje jedno percento civilizácie. Väčšina ľudí si myslí, že postihuje len starších alebo ženy po menopauze, ale s reumatoidnou artritídou nájdeme aj mladých jedincov, dokonca deti. Problémom je to, že nevieme, prečo vzniká. Práve v našom výskume sa snažíme prísť na príčinu jej vzniku. Vďaka tomu sa možno zlepší aj jej liečba, ktorá je v súčasnosti len symptomatická,“ vysvetľuje Kristína Macáková.

Na druhom mieste skončil doktor Jaroslav Valovčan z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorého výskum sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia seizmických vĺn. Skúma presnosť simulovaných vlnových polí vo vzťahu k presnosti diskrétnych modelov. Analýzou problému vo vlnovočíselnej oblasti dokázal, že ak má byť vlnové pole presné po nejaké vlnové číslo, zodpovedajúci diskrétny model musí byť presný až po dvojnásobok tohto vlnového čísla.

Tretie miesto obsadil študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Peter Anthony, ktorý v rámci svojho výskumu vytvoril klasifikátor na rozlišovanie malvéru pomocou vkladania databázy znalostí. Vo svojej práci sa zameriava na nový prístup, ktorý kombinuje grafovú reprezentáciu malvéru s klasifikátorom neurónovej siete.

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z vedcov rozličných disciplín. Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí.

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta pred porotou zloženou z renomovaných vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na prestížnej konferencie Falling Walls v novembri v Berlíne, kde sa môže stretnúť so svetovými hýbateľmi vedy.

Slovenské finále organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Radka Rosenbergová