Čo potrebujete vedieť o procese odubytovania

Rektor odporúča študentom ubytovaným v internátoch Univerzity Komenského, aby sa kompletne odubytovali z ubytovacieho zariadenia a zároveň riadne ukončili zmluvy o ubytovaní na základe dohody, ktorú pri odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie.


Časový harmonogram

V pondelok 6. apríla 2020 zverejnia ubytovacie zariadenia presné pokyny, ako bude odubytovací proces na danom ubytovacom zariadení prebiehať. Do stredy 8. apríla zverejnia ubytovacie zariadenia presný harmonogram odubytovania. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky. O termíne vášho odubytovania dostanete informáciu minimálne tri dni dopredu. Prvým dostupným termínom bude utorok po Veľkej noci, teda 14. apríl. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné, proces odubytovania by mal prebehnúť do konca apríla.

 

Výmena termínov

Každý deň sa bude môcť odubytovať len istý počet ľudí, aby sme zabránili nadmernej koncentrácii. Preto vás žiadame o trpezlivosť. Ak sa z vážnych príčin v určený deň odubytovať nebudete môcť, skúsia vám internáty prideliť ďalší termín. V čase odubytovania rektor študentov  ospravedlňuje zo vzdelávacích aktivít.

 

Otázky

Prosíme, aby ste otázky k odubytovaniu adresovali len internátom. Neoslovujte s týmito otázkami informačné linky Univerzity Komenského, FB stránku univerzity či Infocentrum UK. Pracovníci rektorátu vám vedia dať len všeobecnú odpoveď či odkázať na váš internát, ktorý spravuje jednotlivé termíny. Univerzita má viac internátov, odubytovanie bude prebiehať na každom oddelení odlišne.

 

Cestovanie

Odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu, ak máte tú možnosť.

 

Iné osoby

Ubytovaný študent je oprávnený požiadať o odubytovanie inú osobu (napr. spolubývajúceho, rodiča, známeho), avšak táto osoba sa musí preukázať úradne osvedčeným splnomocnením od ubytovaného študenta. Cieľom tohto opatrenia je ochrana osobného majetku študentov. Zároveň upozorňujeme, že osoby bez splnomocnenia (príbuzní, partneri) nebudú môcť vstupovať do objektov internátov. Prosíme, aby počkali mimo objektov.

 

Ak sa nemôžem odubytovať

Rektor poskytne ubytovaným študentom, ktorí sa nemôžu z objektívnych príčin odubytovať z ubytovacieho zariadenia, zľavu od začiatku mája 2020 vo výške 70 % z ceny za ubytovanie. Zľava platí až do uplynutia doby nájomnej zmluvy. Možnosť vstupu na izbu bude závisieť od aktuálnych epidemiologických opatrení: v najbližšej dobe to však (s výnimkou prideleného termínu odubytovania) nebude možné.

 

Bezpečnostné opatrenia počas odubytovania:

  • Žiadame všetkých, aby pri pohybe v areáloch internátov dodržiavali bezpečnostné odstupy. V pokynoch dostanete presné hygienické inštrukcie, podľa typu internátu.
  • Vstup do ubytovacích zariadení nebude umožnený osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru a príznakmi zvýšenej teploty.
  • Vstup ako aj pohyb v ubytovacích zariadeniach bude možný len vo  vlastných ochranných pomôckach na prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), a v rukaviciach.
  • Pri vchode do objektov ubytovacích zariadení sú všetci povinní aplikovať si dezinfekciu na ruky.
  • Ubytovaní študenti sú povinní obmedziť svoj pohyb v ubytovacom zariadení na nevyhnutné minimum a nezdržiavať sa v skupinách alebo na miestach s možnou koncentráciou ľudí.
  • Ubytovaným študentom sa dôrazne neodporúča používať výťahy ubytovacieho zariadenia. V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba.
  • Nedodržanie týchto opatrení môže viesť k disciplinárnemu alebo trestnému stíhaniu. Upozorňujeme, že v čase mimoriadnych opatrení sú sankcie prísnejšie.

 

Máme pred sebou náročný proces. Očakávame, že časť študentov môže reagovať podráždene či netrpezlivo. Preto by sme vás chceli požiadať o maximálnu možnú trpezlivosť a chladnú hlavu: ide o bezprecedentnú operáciu, aká ešte u nás nikdy neprebehla.

Upozorňujeme, že takáto akcia sa nedá urobiť s ohľadom na individuálny komfort každého. Musíme zvážiť veľa faktorov, a preto vás žiadame o spoluprácu a disciplínu. Myslime na to, že platí režim mimoriadnych opatrení. Návrh procesu a harmonogramu je výsledkom kompromisu medzi pohodlím a bezpečím. Snažíme sa byť flexibilní a vychádzať v ústrety ako sa len dá, v takejto situácii však všetci musíme zniesť istú mieru obmedzení.

Robíme všetko pre to, aby celý proces prebehol čo najplynulejšie. Prosíme, pomôžte nám. Buďte trpezliví. Neadresujte svoju frustráciu našim zamestnancom.

Ďakujeme za pochopenie.

Prílohy:

- Príkaz rektora
- Vzor splnomocnenia
- Čestné vyhlásenie