Aktuálne informácie k ubytovaniu na internátoch

Rektor Univerzity Komenského dnes 31. 3. 2020 rokoval s riaditeľmi najväčších internátov Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK a Vysokoškolský internát Družba UK a s predsedom Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK ako zástupcom študentov o aktuálnej situácii na internátoch. Rokovanie prebehlo z dôvodu nedávneho rozhodnutia rektora z 27. marca 2020 o úprave harmonogramu letného semestra, a z dôvodu množstva žiadostí ubytovaných o možnosť vyzdvihnutia osobných vecí.


Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu.

Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania; univerzita vychádza z aktuálnych informácií verejných autorít. Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie. V prípade rozšírenia mimoriadnych opatrení môžu štátne orgány nariadiť využitie internátnych priestorov na špeciálne účely. Nič konkrétne v súčasnosti nie je v pláne - ale vzhľadom na vývin v iných krajinách to nevieme vylúčiť.

Uvedomujeme si, že časť ubytovaných sa z objektívnych dôvodov odubytovať nemôže. Týmto ubytovaným poskytne rektor UK od mája 2020 zľavu z ceny za ubytovanie, ktorá zohľadní limitované možnosti užívať izbu, vo výške 70%. Na rokovaní sa dohodlo, že internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec.

V prípade obnovenia prezenčnej metódy štúdia (čo nepredpokladáme), garantuje rektor UK všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodné izby. Ak chce niekto požiadať o odubytovanie inú osobu (spolubývajúceho, rodiča, známeho), bude to možné – ale budeme vyžadovať úradne osvedčené splnomocnenie. Cieľom tohto opatrenia nie je zavádzať zbytočnú byrokraciu, ale ochrániť osobné veci pred neoprávnenou manipuláciou.

Je nám jasné, že tento krok vyvolá množstvo otázok, na ktoré v tejto chvíli nevieme odpovedať. Presný postup zverejníme čoskoro. Celý proces je vzhľadom k veľkosti internátov mimoriadne komplikovaný. Berieme to ako najlepšie možné riešenie s ohľadom na aktuálne dostupné informácie. V tejto chvíli nevieme povedať, kedy sa prevádzka internátov obnoví. Všetko bude závisieť od uvoľnenia aktuálnych opatrení či naopak od ich sprísnenia (napríklad vo forme zákazu cestovania), v rámci aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení orgánov Slovenskej republiky.