Zomrel historik profesor Július Bartl

Vo veku 84 rokov zomrel dňa 19. apríla 2022 historik, archivár, didaktik dejepisu a univerzitný pedagóg Július Bartl, ktorý pôsobil na Pedagogickej fakulte UK.


Prof. PhDr. Július Bartl, CSc., vyštudoval vedný odbor história – archívnictvo na Filozofickej fakulte UK (1959). V rokoch 1958 – 1964 pracoval v Štátnom archíve v Bratislave ako vedúci oddelenia. V rokoch 1964 – 1992 pracoval na Rektoráte  UK v Bratislave v rôznych pozíciách (vedúci Archívu UK, vedúci Publikačného a historicko-dokumentačného odboru Rektorátu UK). V rokoch 1992 – 2004 zastával funkciu vedúceho Katedry slovenských a všeobecných dejín na PdF UK v Bratislave. Habilitoval sa na FiF UK v Bratislave v roku 1994 v odbore slovenské dejiny, v roku 2004 bol inaugurovaný na Trnavskej univerzite.

Ťažiskom jeho vedeckej výskumnej činnosti boli dejiny Slovenska v 14. a 15. storočí, dejiny stredovekých miest, dejiny obchodu a hospodárske dejiny, dejiny vysokého školstva na Slovensku a dejiny Bratislavy. Na Katedre histórie PdF UK v Bratislave prednáša dejiny Slovenska od príchodu Slovanov do roku 1711.

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc., bol autorom a spoluautorom 6 monografií, vyše 40 vedeckých štúdií a 150 odborných a vedecko-populárnych príspevkov. Prof. Bartl bol členom vedeckej archívnej rady pri MV SR, predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri ŠPÚ v Bratislave, Slovensko-maďarskej historickej komisie pri komitéte CISH, členom viacerých redakčných rád, členom predsedníctva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a členom ďalších vedeckých spoločností.