Školenie študentských zástupcov v systéme zabezpečovania kvality UK

V rámci projektu Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému UK (TMS2014+: 312011BFH9), Oddelenie kvality Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so zástupcami študentov v Akreditačnej rade UK a zo zástupcami Študentskej časti Akademického senátu UK pripravili školenie pre študentov participujúcich na rôznych úrovniach zabezpečovania kvality vzdelávania na UK.


26. 04. 2022 15.07 hod.

Prvé školenie študentských zástupcov v systéme zabezpečovania kvality UK sa uskutočnilo v dňoch 1. - 2. 4. 2022 na pôde Kongresového centra Družba UK. Celkovo bolo oslovených cez 300 aktívnych študentov, ktorí participujú v rôznych grémiách a štruktúrach ako je Rada kvality fakulty, Akreditačná rada fakulty, Rada študijného programu resp. návrhová rada študijného programu. Na školení sa predovšetkým zúčastnili študenti, zúčastnení na posudzovaní študijných programov v rámci SAAVŠ, alebo sú uvedení v akreditačných spisoch jednotlivých fakúlt UK a je predpoklad, že budú participovať aj do budúcna na zabezpečovaní kvality.

Študenti sú nenahraditeľnou súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a Vedenie UK v Bratislave chce aj touto formou podporiť kvalifikovanú participáciu študentov.

Program bol rozdelený na prednáškovú a pracovnú časť, kde študenti participovali v pracovných skupinách, riešili rôzne prípadové štúdie, negociovali rôzne požiadavky a mnohé iné. Prednáškový deň otvorila prednáška Mgr. Natálie Mulinovej, vyškolenej expertky na zabezpečovanie kvality, o význame, pôvode a implementácií Bolonského procesu a ESG štandardov. Nasledovala prednáška o legislatíve v rámci zabezpečovania kvality vzdelávania a tvorbe štandardov pre študijný program, vnútorný systém kvality a habilitačné a inauguračné konania na národnej úrovni, ktoré sú v pôsobnosti SAAVŠ. V rámci poslednej prednášky boli študenti oboznámení s legislatívou na úrovni univerzity, a to najmä s vnútorným predpisom VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK a Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027, dozvedeli sa o pôsobnosti, právach a povinnostiach jednotlivých štruktúr v rámci tvorby, návrhu a schvaľovania študijných programov na UK. Študenti si v rámci praktickej časti školenia vyskúšali negociáciu v role vedenia UK, ako aj v role študenta, posudzovali na mieste spis študijného programu, hľadali chyby v spisoch študijných programov a mali možnosť zanechať nie len spätnú väzbu ich zapojenia, ale aj návrhy a odporúčania na zlepšenia fungovania akreditačného procesu na jednotlivých fakultách. Druhé školenie takéhoto druhu plánuje univerzita na jeseň tohto roku.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.