Výsledky študentskej „Mikulášskej ankety“

Oddelenie kvality UK pripravilo v spolupráci so zástupcami študentov v Akreditačnej rade UK Mikulášsku anketu pre študentov a študentky. Tá sa týkala modifikácie študijných programov a vnútorného systému.


Práve spätná väzba od študentstva je dôležitou súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Ľudia študujúci na univerzite majú v tomto procese neoddeliteľné a nenahraditeľné miesto. Dáta a informácie o spokojnosti s politikou kvality na UK totiž otvárajú priestor na skutočné zlepšenie procesov na univerzite. Anketu vyplnilo 2127 slovenských (10,7 % z celkového počtu) a 148 zahraničných študujúcich (5 % z celkového počtu). Prorektorka pre kvalitu profesorka Viera Štvrtinová oboznámila vedenie UK s výsledkami z „Mikulášskej ankety“ na zasadnutí dňa 9. 2. 2023. 

Vedenie UK prijalo na vedomie výsledky z tejto ankety a zaviazalo sa jej riešením. Najzávažnejšie nedostatky, pripomienky a námety od študenstva boli najmä v oblasti hodnotenia niektorých predmetov. Vzťah študent vs. učiteľ je stále vnímaný problémovo a mnohí nemajú pocit, že sú si navzájom relevantními partnermi. Rôzdorodosť študentskej obce si vyžaduje systematickú evaluáciu vyučovacích metód, ktorá slúži na overovanie vhodnosti zvolených metód. Väčšina slovenských aj zahraničných študentov a študentiek však v ankete uviedlo, že vyučujúci nemajú záujem zistiť, či ich vyučovacia metóda študentom vyhovuje. Najhoršie zistenia z ankety boli spojené s nevhodnými poznámkami, ponižovaním, sexizmom a sexuálnymi poznámkami zo strany pedagógov, ako aj s problémom zahraničných študujúcich, ktorých drvivá väčšina sa stretla s nejakou formou diskriminácie.

 

Záujem vyučujúcich zisťovať vhodnosť zvolených vyučovacích metód u slovenských študujúcich.

 

Záujem vyučujúcich zisťovať vhodnosť zvolených vyučovacích metód u zahraničných študujúcich.

 

 

Poznajú študujúci termín plagiátorstvo a jeho dôsledky (slovenskí)?

 

Poznajú študujúci termín plagiátorstvo a jeho dôsledky (zahraniční)?

Čo sa týka kladne hodnotených oblastí, okrem pozitívne hodnotených vyučujúcich, vyzdvihli na niektorých fakultách napríklad dostatočnú podporu pri tvorivosti a samostatnosti pri práci v rámci PhD štúdia. Študenti a študentky sú tiež veľmi dobre oboznámení s termínom plagiátorstvo a sú im známe aj jeho dôsledky. Výsledky ankety už boli distribuované na jednotlivé fakulty, ktoré musia zaujať stanovisko k jednotlivým bodom a prijať konkrétne opatrenia.

Výsledky jednotlivých fakúlt, ako aj všeobecné návrhy a pripomienky, boli rozdiskutované na viacerých fórach. Na zasadnutí fakultných rád pre kvalitu z dňa 13. februára 2023 boli diskutované výsledky anekty s príslušnými prodekankami a prodekanmi pre rozvoj alebo kvalitu. Dekanky a dekani jednotlivých fakúlt boli s výsledkami, najmä so spôsobom riešenia, oboznámení na zasadnutí kolégia rektora 20. februára 2023. Fakulty dostali záväzný termín 15. marca 2023, do ktorého musia prijať jasné stanovisko a konkrétne opatrenia. Vedenie UK sa následne s prijatími opatreniami bude zaoberať. Rektor UK zároveň navrhol, aby sa podobná anketa, zameraná na vnútorný systém kvality, uskutočnila aj medzi zamestnancami UK.

Doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské́ zdroje TMS2014+: 312011BFH9