PILOTNÝ MONITORING OFICIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Koncom decembra 2022 zorganizoval tím zodpovedný za impementáciu Plánu rodovej rovnosti UK pilotný monitoring oficiálnej komunikácie našej univerzity z rodovej perspektívy.


06. 02. 2023 19.42 hod.
Od: Projektové centrum FiF

Cieľom bolo  otestovať navrhovaný postup pre zber a vyhodnocovanie údajov o tom, ako sú ženy, muži a LGBTI+ osoby reprezentované v komunikačnom obsahu UK a identifikovať trendy týkajúce sa ich zobrazovania. Ďalším zámerom bolo sformulovať na základe zistení súhrn odporúčaní na zvýšenie úrovne rodovo vyváženého jazyka v rámci jednotlivých komunikačných kanálov univerzity.

 

V rámci monitoringu sa sledovali nasledujúce oblasti:

  • Rodovo vyvážený jazyk a inkluzívny tón komunikácie
  • Viditeľnosť žien a LGBTI+ osôb v komunikácii
  • Vyvážený, nestereotypný a rešpektujúci spôsob audio/video a foto prezentácie

 

Forma a obsah monitoringu:

Monitoring prebehol formou online dotazníka. Keďže šlo o pilotnú verziu, jeho obsahom bola náhodne vybraná a zredukovaná vzorka komunikačného obsahu Rektorátu UK a FiF UK. Predmetom monitoringu bolo 10 tvrdení, ktoré hodnotiaca skupina (8 osôb) posudzovala.

 

Kľúčové zistenia:

1. Najväčšou prekážkou pri uplatňovaní vyváženého jazyka je nadužívanie generického maskulína, teda používanie mužského rodu na označenie skúseností všetkých osôb. Ukázalo sa, že táto skutočnosť sa týka prevažnej väčšiny hodnoteného komunikačného obsahu.

2. Ako nedostatočná sa javí aj prax uvádzania/striedania rodov, explicitného označovanie žien, nekorektnosti pri zobrazovaní osôb a pod, čo naznačuje tendenciu zneviditeľňovať ženy komunikácii na vybraných inštitúciách UK.

3. Významnou problémovou oblasťou je aj používanie jazyka vo vzťahu k LGBTI+ osobám. Len podľa 1,3 % percenta hodnotení je komunikačný obsah v tomto smere inkluzívny.

Členky tímu zodpovedného za implementáciu Plánu rodovej rovnosti momentálne pracujú na tvorbe odporúčaní na tvorbu rodovo vyváženého komunikačného obsahu a na príručke k používaniu inkluzívneho a rešpektujúceho jazyka vo výučbe. Obe nájdete na webových stránkach našej univerzity už čoskoro.

Ste študentka, vyučujúci alebo zamestnankyňa UK a máte záujem participovať na ďalšom kole monitoringu, ktoré sa uskutoční v prvej polovici tohto roka? Prosím, kontaktujte koordinátorku monitoringu, Miroslavu Mišičkovú (miroslava.misickovauniba.sk).