Životné jubileum Dagmar Kusendovej z Prírodovedeckej fakulty UK

Začiatkom októbra pribudol v životopise docentky Dagmar Kusendovej z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty UK ďalší úspešne zdolaný vrchol. Prečo práve spojenie životného jubilea a výstupov? Tí, ktorí Dášu poznajú, vedia, že turistika, výstupy či expedície sú už 60 rokov nezmazateľnou súčasťou jej DNA.


20. 10. 2019 15.23 hod.

Docentka Dagmar Kusendová je rodáčkou z Trenčína, prvé roky života má však späté s Beckovom. Vo svojom rodokmeni má popri krvi pobielohorských exulantov aj významnú národoveckú rodinu Bórikovcov. Najmä Daniel Jaroslav Bórik sa výrazne zapísal do našich dejín aktívnym zapojením do povstania v roku 1848, funkciou tajomníka prvej SNR či účasťou na pamätnom výstupu štúrovcov na Devín. Možno sa z tohto významného dejinného momentu o pár generácií neskôr zrodila Dášina záľuba v turistike, ku ktorej ju priviedol najmä jej otec, tiež vášnivý a zároveň aj profesionálny turista. Po skončení gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne vyštudovala geografiu a kartografiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V postgraduálnom štúdiu pokračovala u školiteľa prof. Jána Paulova na katedre regionálnej geografie. Istý čas pôsobila na novozaloženej Katedre kartografie Prírodovedeckej fakulty UK, kým nebola v roku 1998 pozvaná prof. Jozefom Mládekom na založenie oddelenia demogeografie a demografie na Katedre humánnej geografie PriF UK. Významne sa tak zapojila do formovania kartografickej a geoinformatickej edukácie na tejto katedre, kde pôsobí dodnes. Vo vedeckom a publikačnom profile si môže pripísať najmä nezmazateľné zásluhy pri formovaní atlasovej tematickej tvorby. Spolupracovala pri tvorbe Atlasu obyvateľstva Slovenska (2006), Demografického atlasu Slovenska (2014) a zároveň patrí k vedúcim osobnostiam kartografickej religióznej tvorby, keď spolupracovala a neraz viedla tvorivé kolektívy všetkých atlasov, ktoré v tejto oblasti na Slovensku po roku 1990 vyšli. Išlo o Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska (2000), Atlas Katolíckej cirkvi (2005), Historický atlas Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (2011) a Náboženský atlas Slovenska (2015).

Milej jubilantke prajeme k okrúhlym narodeninám veľa radosti, zdravia, šťastia v kruhu svojich blízkych, priateľov a kolegov. Aby jej veselá letora bola ešte dlho nezmazateľnou súčasťou našej katedry a bola svojimi skúsenosťami a talentom nachádzania nových ciest aj naďalej motiváciou nielen pre turistické ašpirácie ľudí vo svojom okolí. Všetko najlepšie, milá Dáša!

Súčasní a bývalí kolegovia a kolegyne z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK