UK čaká veľké šetrenie: odkladá rekonštrukcie aj výmenu akademického informačného systému

Bratislava 7. mája 2020: Univerzita Komenského prijala viacero opatrení na šetrenie finančných prostriedkov. Ohrozené sú najmä investičné zámery a rekonštrukcie budov a internátov. Univerzita musela zrušiť aj dlho plánovanú verejnú súťaž na nový akademický informačný systém.


Ekonomické dôsledky v súvislosti s pandémiou koronavírusu pocítila (a ešte zrejme pocíti) aj najväčšia slovenská vysoká škola - Univerzita Komenského v Bratislave. Dotačné príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú len približne 70 % nákladov univerzity, zvyšok tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti a z iných zdrojov. Veľká časť týchto zdrojov bude univerzite chýbať v dôsledku ekonomických dopadov spôsobených pandémiou. Už len uzatvorenie internátov predstavuje pre univerzitu výpadok rádovo v státisícoch eur. Univerzita počíta aj s výpadkom školného od zahraničných študentov, či s drastickým výpadkom príjmov z podnikateľskej činnosti – zatvorenie prevádzok sa prejavilo aj u nájomcov univerzity, ktorí nie sú schopní platiť dohodnuté nájomné.

Najvýraznejšie sa šetriace opatrenia dotknú rekonštrukcií univerzitných objektov, z ktorých viaceré boli v kritickom stave už dlhšiu dobu. Rozsiahla rekonštrukcia čakala napríklad internáty na Mlynoch, konkrétne Výškový blok B a tri bloky Átriových domkov či budovu Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici. V súčasnosti sú všetky tieto projekty ohrozené.

Ďalšou zmenou je zastavenie verejnej súťaže na nový akademický informačný systém. Pôvodný systém AiS2 používa univerzita od roku 2009. Súčasné vedenie UK reštartovalo diskusie o výmene informačného systému a vypísalo súťaž na dodávateľa modernejšieho informačného systému. Nový systém mal zlepšiť elektronizáciu komunikácie so študentmi a celkovo zjednodušiť podporné procesy. „Aj napriek množstvu práce na príprave nového informačného systému si v situácii finančnej neistoty nemôžeme dovoliť záväzok v hodnote stoviek tisíc eur za nový informačný systém, keď nevieme, či budeme mať dosť zdrojov na pokrytie bazálneho chodu univerzity v druhom polroku tohto roka,“ povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. Univerzita naďalej počíta s modernizáciou informačného systému, ale až po stabilizácii finančnej situácie.

Jedným z ďalších prijímaných šetriacich opatrení je znižovanie personálnych nákladov, a to ako na úrovni rektorátu, tak aj na fakultách a ďalších súčastiach. Nepriaznivá finančná situácia najviac zasiahla činnosť samostatne hospodáriacej súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania. To bolo primárne zamerané na internacionalizáciu univerzity, na napĺňanie jej sociálnych funkcií prostredníctvom vzdelávania seniorov a na celoživotné vzdelávanie. V dôsledku utlmenia týchto aktivít sa CĎV UK ocitlo v kritickej situácii. Preto z dôvodu efektívnejšieho riadenia a hlavne značného zníženia prevádzkových nákladov prejde pod Rektorát UK. Centrum muselo ukončiť viacero pracovných pomerov.

Veľmi vážne je ohrozené aj financovanie vedeckého projektu ACCORD. Ide o spoločný projekt so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zameraný na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít. Obe univerzity mali počas štyroch rokov preinvestovať 111 miliónov eur, čo by bolo najviac v dejinách Slovenska v akademickom prostredí. Súčasný stav a prípadná realokácia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov môžu vážne ohroziť naplnenie očakávaných cieľov projektu.

„Financovanie univerzitného vzdelávania bolo napäté už pred krízou, no v súčasnosti sa musíme pripraviť na to, že nás čakajú naozaj ťažké časy. Ako rektor nesiem zodpovednosť za napĺňanie hlavného poslania univerzity. Musíme sa sústrediť na rozvíjanie našich vedeckých kapacít; napokon, krízu by Slovensko nezvládlo bez našich lekárov, farmaceutov, epidemiológov, virológov, psychológov, výskumníkov či ďalších expertov,“ dodal rektor Števček. „Odloženie rozvojových projektov je v tejto chvíli jediným rozumným a zdá sa aj nevyhnutným krokom. Musím však konštatovať, že sme očakávali opačný trend: posilnenie financovania výskumných univerzít a vedeckých ustanovizní typu SAV. Spoločnosť sa mohla presvedčiť, že práve vďaka kvalitnej slovenskej vede sme dokázali pandémiu zvládnuť. Opak je však pravdou – zaznamenávame negatívne trendy v podobe redukcie príjmov výskumných univerzít. Preto vyzývam, podporme vedu, ktorá nás drží nad vodou.“