Zimný semester na univerzite: Ako ďalej v septembri?

Blíži sa nový akademický rok a vynára sa veľa otázok. Vrátime sa do bežného života, budeme pokračovať v online výučbe, alebo niečo medzi tým? Univerzita chce byť pripravená.


Ľudia z univerzity si zvyčajne v tomto čase užívajú prázdniny, no tento rok je iný. Nielen preto, že na niektorých fakultách sa pre koronakrízu predĺžilo skúškové obdobie a harmonogram činností mnohých pracovísk sa tiež posunul. V septembri otvárame nový akademický rok a vynára sa veľa otázok. Vrátime sa do bežného života, budeme pokračovať v online výučbe, alebo niečo medzi tým?

Univerzita chce byť pripravená. V polovici júla sa konalo stretnutie s odborníkmi na krízový manažment – Branislavom Tichým, ktorý počas pandémie pre Magistrát hl. mesta SR Bratislavy koordinoval projekt kontajnerového mestečka pre ľudí bez domova na bratislavských Zlatých pieskoch, a Martinom Královičom, odborníkom na bezpečnosť podujatí (crowd safety management), ktorý navrhol štruktúru operačného riadenia v permanentnom krízovom štábe. Na stretnutí sme identifikovali základný rámec opatrení, na ktoré by sme sa mali v závislosti od vývoja situácie zamerať.

V príprave pokračujeme, 30. júla 2020 sa stretli zástupcovia Vedenia UK a riaditelia našich dvoch najväčších internátov s odborníčkami z oblasti epidemiológie – docentkou Margitou Špalekovou, prednostkou Ústavu epidemiológie LF UK, a docentkou Alexandrou Bražinovou, ktorá počas pandémie viedla informačnú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, rovnako pôsobí na Ústave epidemiológie LF UK. Naším hlavným cieľom je pripraviť sa na návrat študentov a vyučujúcich do prednáškových miestností a internátnych izieb. Univerzita je obrovský komplex s viac než 26-tisíc študentmi a zamestnancami, niekoľko tisíc z nich prichádza zo zahraničia.

Druhé stretnutie sme venovali zabezpečeniu prevencie pred príchodom na internáty a počas zápisov. Identifikovali sme kľúčové úlohy, mnohé z nich si vyžadujú spoluprácu s hneď viacerými ministerstvami a úradmi, úpravu interných predpisov či internátnych poriadkov. O týždeň sa stretneme znovu, hlavnou témou budú bezpečnostné a hygienické štandardy počas výučby, opatrenia týkajúce sa našich internátov a možnosti usporiadania hromadných podujatí. To prvé, tradičné, by sa malo konať 21. septembra v Aule UK – Slávnostné otvorenie akademického roka, ak to situácia dovolí. Tak, ako na začiatku pandémie, aj teraz prispôsobíme život a pravidlá univerzity dvom základným cieľom: ochrane zdravia a zabezpečeniu vzdelávania našich študentov.

Návrat do úplne normálneho režimu by bol ideálny, no vzhľadom na vývoj situácie v Európe sa pravdepodobne musíme pripraviť na obmedzenia. Na niektorých väčších fakultách či fakultách s veľkým počtom zahraničných študentov budeme pravdepodobne odporúčať hybridnú výučbu, ktorá umožní čo najplnohodnotnejšiu participáciu aj fyzicky neprítomným študentom. V prvej fáze sme ukázali, že dokážeme improvizovať a prispôsobiť sa. Máme na čom stavať a teraz na to nadviažeme.