Väčšina študentov Univerzity Komenského po zavedení dištančnej výučby odišla z internátov

Bratislava 5. októbra 2020: Možnosť dobrovoľne odísť z internátov Univerzity Komenského počas minulého týždňa využilo niekoľko tisíc študentov. Na najväčších univerzitných internátoch Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolský internát Družba UK ostalo k dnešnému dňu spolu 2340 ubytovaných, čo je 26 percent ubytovacej kapacity oboch internátov. Očakávame, že do konca dňa tento počet ešte klesne, keďže možnosť elektronicky uzavrieť dodatok k zmluve o ubytovaní platí do dnešnej polnoci.


Aktuálne na týchto dvoch bratislavských internátoch evidujeme päť aktívnych prípadov ubytovaných s ochorením COVID-19. Ostatným ubytovaným, ktorí mali pozitívne výsledky v minulých týždňoch, už skončila nariadená karanténa.

Vedenie UK ďakuje všetkým študentom, ktorí sa rozhodli odísť. Vďaka ich mimoriadne zodpovednému prístupu sa podarilo eliminovať potenciálne ohnisko nákazy, ktoré by znamenalo veľkú záťaž nielen pre internáty, ale aj zdravotnícke zariadenia v Bratislave. Internáty UK tak môžu ostať prístupné pre študentov, ktorí odísť nemohli – či už z dôvodu praxe, laboratórnych prác, alebo zo zdravotných či vážnych sociálnych dôvodov. Na internátoch ostala aj časť zahraničných študentov, pre ktorých by návrat domov predstavoval vážnu komplikáciu. Študenti, ktorí nemajú možnosť odísť, môžu naďalej počítať s podporou univerzity.

Vedenie UK naďalej odporúča všetkým študentom, ktorí môžu internáty opustiť a majú kam ísť, aby tak urobili. Zatiaľ sa nám podarilo zabrániť najhorším scenárom, ktoré by v najväčšom slovenskom študentskom meste mohli hroziť. Vedenie univerzity v prípade zhoršenia situácie nevylučuje prijatie drastickejších opatrení s cieľom chrániť život a zdravie našich študentov a zamestnancov.

S cieľom udržať internáty v chode čo najdlhšie zavádza univerzita ďalšie sprísnené opatrenia – zákaz návštev medzi izbami a dôrazné sankcionovanie pri porušení pravidiel, ako je povinnosť nosiť rúška, zákaz zhromažďovania v areáli internátov či dodržiavanie nočného pokoja.

Karanténa na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa končí dnes – 5. októbra. Študenti sa budú učiť iba dištančne s výnimkou končiacich ročníkov všeobecného a zubného lekárstva a študentov nelekárskych študijných programov, ktorí majú odbornú (klinickú) prax prezenčne.

Veríme, že po týchto opatreniach a hlavne po plošnom zavedení dištančnej výučby je Univerzita Komenského pripravená na nasledujúce týždne. Podobne ako pri prvej vlne krízy veríme, že aj tentokrát opatrenia univerzity prispejú k zabráneniu šírenia nákazy v rámci Slovenska.