Študenti práva podporili vlnu solidarity

Po vzore študentov medicíny, chémie, farmácie či prírodných vied, ktorí sa v čase pandémie vo svojich odboroch aktívne zapojili do pomoci, aj študenti práva podporili vlnu solidarity, ktorá sa v čase koronavírusu v spoločnosti vytvorila.


Pandémia a jej dôsledky dosiaľ nevídaných rozmerov prirodzene priniesli mnohé právne problémy a právne otázky. Medzi študentmi začali takmer ihneď vznikať viaceré ad hoc študentské iniciatívy ponúkajúce osobám, ktoré kríza zasiahla, bezplatné právne rady. Tieto iniciatívy však museli byť utlmené, keďže študenti vo všeobecnosti nie sú oprávnení a ani odborne spôsobilí na komplexné poskytovanie právnych služieb.

Vzniknuté študentské iniciatívy nás však motivovali k tomu, aby sme v rámci fakulty začali premýšľať nad spôsobom, ako by sa dala efektívne poskytovať právna pomoc osobám zasiahnutým pandémiou koronavírusu. Preto sme sa rozhodli rozšíriť pôsobnosť predmetu Študentská právna poradňa, ktorý je súčasťou výučby na Ústave klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulty UK, aj o právnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Študentská právna poradňa je súčasťou vzdelávacieho procesu na Právnickej fakulte UK od roku 2015 a je súčasťou tzv. klinického právneho vzdelávania (označovaného aj ako právne kliniky). Ambíciou právnych kliník je prirodzené prepojenie vzdelávania právnikov s aplikačnou praxou. Okrem Študentskej právnej poradne majú študenti možnosť pomôcť neziskovým organizáciám v rámci predmetu právna klinika neziskového sektora, ktorý fakulta realizuje v spolupráci s Nadáciou Pontis. Tento predmet sa v čase koronavírusu podarilo úspešne presunúť do online formy, takže jeho priebeh pandémia neohrozila. Pre rozvoj verbálneho prejavu je veľmi užitočný predmet právna klinika pre komunity, v rámci ktorého študenti prinášajú rôzne právne témy auditóriu vybraných komunít. Aktuálne máme spoluprácu s mnohými základnými a strednými školami, ženskou väznicou v Nitre, resocializačným zariadením v Senci, detským domovom v Bernolákove, nocľahárňou pre ľudí bez domov a domovom dôchodcov, kde študenti pravidelne prednášajú. Právna klinika pre komunity sa však v čase pandémie koronavírusu musela zo zrejmých dôvodov prerušiť, avšak veríme, že v nej budeme môcť pokračovať v ďalšom semestri.

V rámci Študentskej právnej poradne poskytujú študenti právnu pomoc ľuďom, ktorí si pomoc právnika nemôžu dovoliť. Na právnej analýze pre klienta študenti pracujú pod dohľadom skúsených advokátov a iných odborníkov z fakulty a z praxe. Týmto spôsobom študenti nadobúdajú cenné skúsenosti pre prax, sú lepšie pripravení na výkon svojej budúcej profesie a zároveň sú užitoční pre ľudí, ktorí majú právny problém, no nemajú dostatok financií na advokáta.

Počas pandémie koronavírusu sa činnosť Študentskej právnej poradne prostredníctvom verejnej výzvy zamerala na právne problémy spojené s pandémiou. Do činnosti poradne sa zapojilo vyše 30 študentov a prevzali približne 15 právnych problémov. Tieto problémy boli veľmi rôznorodé a tým, že pandémiou koronavírusu vznikla v spoločnosti situácia, ktorá nemá obdobu, ich riešenie vyžadovalo zo strany študentov väčšiu mieru kreativity a úsilia než pri bežných právnych problémoch. Študenti Právnickej fakulty UK takto pomohli napríklad aj svojim spolužiakom z iných fakúlt, ktorí sa na Študentskú právnu poradňu obrátili s otázkami spojenými s WORK & TRAVEL programami. Ďalšie právne problémy sa týkali napríklad zrušených letov, cestovných zájazdov, nedobrovoľného pobytu v štátnom karanténnom zariadení, nárokov zamestnancov v čase pandémie a mnohých ďalších oblastí. Je skutočne potrebné vyzdvihnúť aktívny a zodpovedný prístup zo strany študentov. Zároveň sme vďační vedeniu Právnickej fakulty, osobitne pánovi dekanovi Eduardovi Burdovi, za podporu nielen tohto projektu, ale aj za rozvoj právnych kliník ako takých, pretože sú pre študentov významným doplnkom k tradičným teoretickým predmetom. Na činnosti Študentskej právnej poradne sa podieľali aj mnohí doktorandi, ktorí koordinovali preberanie prípadov, dohliadali na komunikáciu študentov s advokátmi a tiež klientmi. Počas dvoch mesiacov sme boli v plnom nasadení a sme radi, že to prinieslo svoje ovocie, o čom svedčí veľmi pozitívna spätná väzba od vďačných adresátov právnej pomoci.

Na prácu študentov a výstupy dozerali skúsení advokáti a odborníci z fakulty, ako aj právnej praxe, aby bola zabezpečená kvalita výstupov. Preto by sme sa na tomto mieste chceli za nezištnú pomoc a ochotu poďakovať: advokátskej kancelárii Stentors, advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY, advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s. r. o., advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., advokátskej kancelárii KADUC & partners, advokátskej kancelárii Strémy, s. r. o., advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI, advokátskej kancelárii PAVOL CVIK – ADVOKÁT, s. r. o., advokátskej kancelárii Mgr. Peter Serina, JUDr. Dominikovi Schronkovi a Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.

Zuzana Mlkvá Illýová, riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania PraF UK