Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK k vyjadreniam doc. Roberta Fica

Bratislava 24. februára 2021: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „PraF UK“) si dlhodobo zakladá na svojej apolitickosti a na zvyšovaní právneho povedomia laickej verejnosti sprostredkovaním poznatkov právnej vedy. Preto na PraF UK jednak spracovávame oficiálne právne analýzy právnickej fakulty a jednak podporujeme členov akademickej obce, aby verejne šírili právnu osvetu.


Vyjadrenie Dr. Vincenta Bujňáka o rozpore referenda o predčasných parlamentných voľbách so základnými právami (poslancov) síce nie je výsledkami oficiálnej právnej analýzy PraF UK a ja sám nemám v tejto chvíli na danú tému ustálený právny názor, ale pokiaľ sa k takejto ústavnoprávnej otázke vyjadrí právny vedec kvalít Dr. Bujňáka, beriem ním prezentovaný názor veľmi vážne. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave plne stojí za akademickým právom Dr. Bujňáka, ako aj každého ďalšieho člena akademickej obce slobodne šíriť svoje vedecké závery a poukazuje na to, že akademické práva a slobody vrátane práva na nezávislú samosprávu musia byť zachované. V prípade, že by bola schválená v súčasnosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladaná novela vysokoškolského zákona politizujúca kreáciu akademických orgánov verejných vysokých škôl, nebojácni ľudia ako Dr. Bujňák sa budú musieť báť o prácu pri každých parlamentných voľbách. 

Nakoľko sa doc. Fico vyjadril aj k nominácii Dr. Daniela Lipšica Právnickou fakultou UK na kandidáta na funkciu špeciálneho prokurátora, uvádzam, že za týmto návrhom si plne stojím, ako sme uviedli v návrhu, považujeme ho za najvhodnejšiu osobu na funkciu špeciálneho prokurátora v danom čase a v danej situácii vrátane jeho schopnosti presvedčiť verejnosť, že to na Slovensku s bojom proti zločinu myslíme vážne. Odporúčam doc. Ficovi, aby sa sebakriticky zamyslel nad tým, prečo sme k takémuto záveru po ôsmich rokoch jeho vládnutia dospeli.    

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave