Voľba kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK

na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027


31. 03. 2022 12.20 hod.

Akademický senát Lekárskej fakulty UK v Bratislave, podľa § 27 bodu 1. písmena b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článku 12., bodu 19 písmeno a) až e) tretej časti Štatútu LF UK, ako aj Doplnku č. 1 Štatútu LF UK vyhlásil na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2022 voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len LF UK) na funkčné obdobie

od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

Voľby kandidáta na funkciu dekana LF UK sa uskutočnia na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LF UK dňa 8. 11. 2022 vo Veľkej posluchárni NTÚ na Sasinkovej 4, ktoré sa začne hneď po skončení predstavovania kandidátov.