Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku


28. január 2021

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka – navyše „nadštandardné“ práva a prerogatíva akademického prostredia slúžia na prospech celej spoločnosti. 

II. Univerzita Komenského v Bratislave kategoricky nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Novelu vysokoškolského zákona, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dôrazne  odmietame a považujeme ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Vyzývame predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží do legislatívneho procesu. 

III. Univerzita Komenského v Bratislave si vždy ctila dôstojný a rovnocenný dialóg s akýmkoľvek partnerom. Vyzývame týmto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia. V tomto duchu pripravíme a predložíme širokej odbornej verejnosti vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia pri súčasnom zachovaní princípov autonómnosti a samosprávnosti svojho vnútorného prostredia, ktoré sú predpokladom zefektívnenia a skvalitnenia všetkých činností univerzity. 

IV. Univerzita Komenského v Bratislave vyzýva všetky vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ako aj ich jednotlivých predstaviteľov, reprezentácie vysokých škôl, akademických či iných zamestnancov a študentov, aby toto vyhlásenie podporili a pripojili sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky.

Vyhlásenie následne podporili:

28. január 2021: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

29. január 2021: Slovenská technická univerzita v Bratislave

29. január 2021: Technická univerzita v Košiciach

29. január 2021: doc. Etela Farkašová: „Ako bývalá dlhoročná pedagogička Filozofickej fakulty UK a ako občianka Slovenskej republiky podporujem Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku.Sloboda akademického prostredia patrí k základným hodnotám vyspelej demokracie a zasadzovať sa za jej rešpektovanie pokladám za veľmi  dôležitú úlohu.“

1. február 2021: Slovenská akadémia vied

1. február 2021: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2. február 2021: Žilinská univerzita v Žiline

2. február 2021: Akademický senát Farmaceutickej fakulty UK uznesením v znení: "AS FaF UK nesúhlasí s navrhovanými zmenami v novele vysokoškolského zákona, ktoré obmedzujú autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike, a podporuje vedenie Univerzity Komenského v Bratislave vo výzve na otvorenú celospoločenskú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve."

9. február 2021: Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

12. február 2021: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

12. február 2021: Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

12. február 2021: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

K novele sa vyjadrili aj:

29. január 2021: Akademický senát Fakulty riadenia informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

2. február 2021: Ekonomická univerzita v Bratislave

3. február 2021: Predsedníctvo Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 

4. február 2021: Orgány akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

8. február 2021: Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

22. február 2021: Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR

23. február 2021: Rada vysokých škôl Slovenskej republiky

23. február 2021: Slovenská rektorská konferencia