Vyhlásenie UK k Plánu obnovy a odolnosti SR

Bratislava 11. marca 2021: Akademický senát Univerzity Komenského a Vedenie Univerzity Komenského vydali dňa 10. marca 2021 spoločné vyhlásenie k materiálu Ministerstva financií SR „Plán obnovy a odolnosti SR“.


Akademický senát UK a Vedenie UK vyjadrujú hlboké znepokojenie z materiálu MF SR „Plán obnovy a odolnosti SR“, ktorý bol 8. 3. 2021 predložený do Medzirezortného pripomienkového konania. Považujeme ho za obídenie diskusie s akademickou obcou, o ktorú sa usilujeme s rezortným MŠVVaŠ SR. V prípade, že „Plán obnovy a odolnosti SR“ neprejde v časti reformy vysokých škôl zásadnou revíziou, bude akademická obec postavená do roly pasívneho prijímateľa zmien bez akejkoľvek diskusie. Zásadne protestujeme voči tomuto prístupu a poverujeme rektora UK, aby v Medzirezortnom pripomienkovom konaní v mene UK v Bratislave vzniesol zásadné pripomienky proti tomuto materiálu.

Akademický senát UK a Vedenie UK rovnako vyjadruje svoje mimoriadne sklamanie z téz pripravovanej novely zákona o vysokých školách, ktoré MŠVVaŠ SR postúpilo na rokovanie vysokoškolských reprezentácií. Tento materiál považujeme za výsmech a urážku celej akademickej obce a poverujeme rektora UK a  Martina Putalu ako zástupcu UK v RVŠ vyjadriť kategorický nesúhlas s predloženým materiálom a principiálne odmietnuť diskusiu o ňom v pracovnej skupine MŠVVaŠ SR.

Ak MŠVVaŠ SR bezodkladne neustúpi od súčasného spôsobu vedenia dialógu s vysokoškolskou akademickou obcou a jej reprezentáciami, vyzývame ministra školstva, vedy, výskumu a športu B. Gröhlinga aj štátneho tajomníka Ľ. Paulisa, aby na svoje posty rezignovali.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK