Pedagogická fakulta UK otvorila Inovačné centrum sociálnej práce

Dňa 19. apríla 2023 na Katedre sociálnej práce PdF UK slávnostne otvorili Inovačné centrum – školiace, vedecké a vedomostné pracovisko zamerané na sociálnu prácu. Vzniklo v spolupráci s UNICEF a s podporou Úradu pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu vlády Spojených štátov amerických a Švajčiarskeho štátneho sekretariátu pre migráciu.


25. 04. 2023 13.45 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Inovačné centrum prepája akademickú a terénnu sociálnu prácu, vzdelávanie, výskum a odbornú prax. „Bude kontinuálne budovať kapacity sociálnych pracovníkov, profesionálov a odborníkov a sústavne podporovať ich vzdelávacie a výskumné aktivity. Jeho úlohou je prinášať nové myšlienky, inovatívne metódy a kreatívne riešenia zamerané na potreby znevýhodnených a ohrozených skupín,“ predstavil úlohy centra Pavol Kopinec z Katedry sociálnej práce PdF UK.

Veľký význam odborne vyškolených pracovníkov v sociálnej práci ukázala utečenecká vlna, ktorú spôsobil konflikt na Ukrajine. UNICEF ako organizácia OSN zameraná na pomoc deťom vlani oslovil katedru sociálnej práce a začali spolupracovať na projekte, ktorý sa zameriava o. i. na supervízie a tréningy pracovníkov pomáhajúcich v utečeneckých centrách, kde väčšinu tvorili práve deti a ženy. „Bolo treba vedieť identifikovať rôzne traumy, ktoré deti mali, poradiť, ako s nimi začať pracovať pri prvom kontakte. Nastavili sme niekoľko vzdelávacích modulov, doteraz sme vyškolili vyše 200 sociálnych pracovníkov,“ hovorí Pavol Kopinec. Vznikom Inovačného centra aj s podporu ďalších partnerov môžu aktivity pokračovať a rozvíjať sa, napríklad aj školeniami na diaľku či výskumnými aktivitami. „Otvorenie Inovačného centra na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vytvára novú príležitosť pre rozvíjanie a prepájanie vedeckého výskumu, vzdelávania a praxe,“ uviedla dekanka PdF UK Katarína Žilková. Iniciatívu podporil UNICEF, vláda Spojených štátov a Švajčiarska.

Spolupráca so štátnymi a mimovládnymi organizáciami

Michaela Bauer vyzdvihla dôležitosť partnerstva a spolupráce s Migračným úradom, Ministerstva vnútra SR a s mimovládnymi organizáciami, pretože „práca v prvej línii s utečencami je náročná úloha pre akýkoľvek typ organizácie, či už pre štát alebo mimovládnu organizáciu“. Keďže od februára minulého roka prekročili hranice tisíce ľudí – žien a detí, upozornila na potrebu investovať do kapacít sociálnych pracovníkov. Dodala, že aj keď UNICEF svoju prácu v rámci núdzovej odpovede skončí a presunie sa do inej krajiny, myšlienka pretrvá, vzhľadom na iné zraniteľné skupiny (rómske deti, týrané ženy atď.), ktorým je potrebné naďalej poskytovať pomoc a podporu. Inovačnému centru zaželala, nech sa inovácie pretavia do praxe. Veľvyslanec USA na Slovensku Gautam A. Rana ocenil najmä spoluprácu viacerých partnerov. „Žiadna organizácia nebola schopná zvládnuť utečeneckú vlnu sama. Potrebujeme viac partnerstiev medzi štátnymi, medzinárodnými a národnými mimovládnymi organizáciami a akademickým prostredím. Pomoc v krízach treba zabezpečiť okamžite, ale zároveň treba byť pripravený aj dlhodobo, čo bude úlohou tohto centra. Som veľmi rád, že sa ho naše ministerstvo zahraničných vecí rozhodlo podporiť,“ povedal. Melissa Woods Nelson z Veľvyslanectva Švajčiarska na Slovensku tiež vyzdvihla význam kooperácie „pri zabezpečení udržateľnej pomoci pre ukrajinské deti a ukrajinských odídencov“, pričom vyškolenie vyše 200 sociálnych pracovníkov považuje za veľkú pomoc pre slovenských sociálnych pracovníkov. Petra Achbergerová z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR ocenila, že Inovačné centrum prispeje významne k profesionalizácii v sociálnej práci. Pracovníci migračného úradu boli a naďalej budú školení odborníkmi z univerzity v novom Inovačnom centre. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer ocenil, že Inovačné centrum otvára univerzitu smerom k spolupráci s neakademickým prostredím. Pripomenul tiež, že aj Ján Amos Komenský, ktoré meno nesie naša univerzita, bol dlhoročným utečencom a sám sa angažoval v pomoci iným prenasledovaným. „Takýmito aktivitami napĺňame živý odkaz nášho patróna,“ povedal.

Zapojenie študentov

Do aktivít Inovačného centra sa výrazným spôsobom zapájajú aj študenti sociálnej práce, ktorí už od začiatku konfliktu zbierali skúsenosti z pomoci utečencom v teréne. Dodnes ich vyše 50 pravidelne pomáha najmä v centre pre odídencov v Gabčíkove, kde je ubytovaných vyše tisíc ľudí, z toho tretina detí. „Je dôležité mať teoretické vedomosti, vedieť ako s nimi pracovať, na čo sa pýtať a na čo nie, či vedieť ponúknuť primerané aktivity,“ hovorí Veronika Barančuk, študentka sociálnej práce, ktorá od začiatku konfliktu pomáha v Gabčíkove. Aj vďaka tomu, že dostali odborné školenia a následne supervíziu a pomoc, až 90 percent študentov ďalej pokračuje v pomáhaní. „Inovačné centrum bude slúžiť aj ako podporné centrum pre študentské iniciatívy a projekty. Aktívne zapojenie mladých ľudí do kreovania vzdelávacích aktivít, ako aj ich participácia ako výskumných asistentov v rámci výskumných projektov budú zároveň hnacou silou Inovačného centra,“ uviedol docent Kopinec. 

Výskumné centrum

Inovačné centrum bude tiež realizovať výskumné aktivity v oblasti sociálnej práce. Štátne aj mimovládne organizácie potrebujú pri nastavovaní účinných politík presné dáta. Centrum sa zameria na exploratívny výskum, individuálne prípadové štúdie, dátový manažment a prepojenie informačných technológií a sociálnych vied.