Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona

Bratislava 20. októbra 2021: Dnes na Univerzite Komenského zasadal Akademický senát UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu s Vedením UK odmieta jeho znenie, ako aj nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. Univerzita Komenského preto obnovuje protest proti novele vysokoškolského zákona. Senát schválil nasledujúce uznesenia:


1. Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Konštatujeme, že tento materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o VŠ. Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny.

AS UK a VUK naďalej trvajú na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých škôl, najmä práva AS samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladanie s majetkom VŠ, ktoré v kontexte novej právnej úpravy považujú za kruciálne.

2. AS UK a VUK, rozčarované prístupom MŠVVaŠ SR pri riešení otázok reformy vysokých škôl, kedy opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní zo strany MŠVVaŠ SR, vnímame ako snahu o politizáciu vysokých škôl, obnovujú protest na Univerzite Komenského v Bratislave. Konkrétne protestné aktivity budú spresňované podľa ďalšieho vývoja prípravy novely zákona o vysokých školách.