Súčasné trendy vzdelávania v mediácii (medzinárodná vedecká konferencia)

7. - 8. apríla 2017 (piatok - sobota), Hotel Sebastian, Dukelská 4, Modra


Pozývame vás na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Konferencia sa uskutoční v dňoch 7. až 8. apríla 2017 v Modre.

Cieľom konferencie je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích programov o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Vedeckým garantom konferencie, ktorej partnerom je aj Univerzita Komenského v Bratislave, je prof. PaedDr. Vladimir Labáth, PhD., z Pedagogickej fakulty UK.

 

Bližšie informácie o konferencii