Študujte doma, Slovensko vás odmení

Študenti prvých ročníkov môžu získať štipendium vo výške 9 000 eur za tri roky štúdia. Online žiadosť môžu podávať do 1. júla 2024.


Rezort školstva poskytuje štipendium vo výške minimálne 9 000 eur pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských vysokých školách. Túto sumu rozdelí na 300 eur mesačne, pričom v mesiacoch júl a august štipendium nevypláca. Pri nedostatkových odboroch môže študent dostať až 16 500 eur za tri roky.

O štipendium sa môžu budúci prváci uchádzať v dvoch kategóriách:

  1. talenty spomedzi všetkých maturantov,
  2. študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Samostatnou skupinou sú talentovaní študenti zo zahraničia. Novinkou tohto ročníka bude navýšenie štipendií pre 400 najlepších úspešných uchádzačiek a uchádzačov spomedzi oboch kategórií, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie.

Aby študent získal štipendium, musí:

  • riadne ukončiť stredoškolské vzdelanie a maturitnú skúška v školskom roku 2023/2024 na slovenskej strednej škole,
  • zapísať sa na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium na vysokej škole so sídlom v SR v akademickom roku 2024/2025 (akceptujú verejné, súkromné aj štátne vysoké školy),
  • absolvovať dennú formu vysokoškolského štúdia,
  • vyplniť a odoslať žiadosť o štipendium najneskôr do termínu stanoveného na podávanie žiadostí.

Celkový počet podporených štipendistov v akademickom roku 2024/2025 môže byť maximálne 1570.

V akademickom roku 2024/2025 môže získať štipendium prvých 750 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“, podporia v akademickom roku 2024/2025 420 uchádzačov. Títo úspešní uchádzači môžu dostať štipendium vo výške 300 eur mesačne v celkovej výške 9 000 eur za tri roky štúdia.

Popri 750 úspešných uchádzačoch z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ a 420 uchádzačoch z kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ vyberú navyše 400 najlepších úspešných uchádzačov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Navýšenou sumou podporia prvých 400 najlepších spomedzi všetkých uchádzačov z oboch kategórií, ktorí si vybrali študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Ostatní uchádzači, ktorí sa umiestnia v rebríčku úspešných uchádzačov, môžu získať až 9 000 eur.

Štipendisti, ktorí si vybrali študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie, budú dostávať 300 eur mesačne počas všetkých troch akademických rokov, rovnako ako ostatní z oboch kategórií, po prvom úspešne absolvovanom ročníku štipendistom po zápise do druhého ročníka vyplatia jednorazovú sumu 1 000 eur, po druhom úspešne absolvovanom ročníku a zápise do tretieho ročníka 1 500 eur a po úspešnom ukončení tretieho ročníka štipendisti získajú jednorazovú odmenu vo výške 5 000 eur. Študenti bakalárskeho stupňa štúdia, ktoré trvá viac ako tri roky alebo študenti spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia dostanú jednorazovo 5 000 eur, ak sa zapíšu do štvrtého ročníka vysokoškolského štúdia.

Štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.. Viac informácii nájdete na webovej stránke portálu vysokých škôl.