Študenti a pedagógovia Univerzity Komenského ocenení rektorom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 2020

Na základe návrhov dekaniek a dekanov fakúlt sa rektor Univerzity Komenského rozhodol udeliť Akademickú pochvalu za rok 2020 31 študentom a odovzdať Ďakovné listy 31 pedagógom.


 

Študenti

Akademickou pochvalou rektora boli ocenení títo študenti jednotlivých fakúlt:

 

Lekárska fakulta UK

Matúš Čentéš, 6. rok, všeobecné lekárstvo

Aktívne sa zapojil do 59. ročníka fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Jeho práca s názvom „Prínos PET/CT s 18 FDG v diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe IBD“ získala v sekcii inovatívnych diagnostických postupov, základného a aplikovaného výskumu 1. miesto.

Ján Chvála, 5. rok, všeobecné lekárstvo

Je súčasným podpredsedom študentskej časti AS LF UK. Aktívne spolupracuje pri vytváraní a spracovávaní študentských ankiet a pri vyhodnocovaní dát týkajúcich sa dištančnej výučby na LF UK. Vysoko cenené sú aj jeho aktivity zamerané na aktívnu pomoc v boji s pandémiou COVID-19. Už počas prvej vlny spolupracoval na odoberaní vzoriek výtermi a v súčasnosti pomáha pri koordinácii medikov LF UK v call centre Národného centra zdravotníckych informácií.

Cecília Marčišová, 6. rok, všeobecné lekárstvo

Študuje v anglickom jazyku, vďaka čomu je v úzkom kontakte so zahraničnými študentmi LF UK. Ako členka študentskej časti AS LF UK aktívne prezentuje ich názory a rieši potreby. V spolupráci s nimi založila na fakulte spolok zahraničných medikov, ktorý je súčasťou Association of International Medical Students. Zúčastnila sa na viacerých zahraničných klinických stážach – v Nemecku, Rusku a Kolumbii.

Barbora Mesárošová, 4. rok, všeobecné lekárstvo

V súčasnosti je predsedníčkou Bratislavského spolku medikov. V rámci Klubu vzdelávania medikov sa podieľa na výučbe chirurgického šitia určenej študentom nižších ročníkov, ako i na výrobe ochranných štítov na fakulte. Ako členka študentskej časti AS LF UK polupracuje pri organizovaní mimoškolských dobrovoľníckych aktivít v rámci BSM.

 

Právnická fakulta UK

Mgr. Petra Dražová, 3. rok, trestné právo

Je doktorandka, ktorá sa v rámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti venuje aktuálnym,  z právneho hľadiska komplikovaným otázkam kybernetickej kriminality. Interdisciplinárne ich skúma aj z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Zúčastňuje sa konferencií a odborných podujatí, ako je napríklad letná škola kyberkriminality, a získané poznatky vhodne aplikuje aj v rámci svojej pedagogickej činnosti. Aktívne sa podieľa na príprave učebnice Právo informačných a komunikačných technológií, v rámci ktorej venuje jednu kapitolu oblasti kybernetickej kriminality.

Bc. Erik Tóth, 2. rok, právo

Dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Aktívne pôsobí v študentských spolkoch, v Akademickom senáte PraF UK, Disciplinárnej komisii pre študentov PraF UK a je podpredsedom Rady pre kvalitu vzdelávania na PraF UK. Svojimi návrhmi, ako aj bezprostredným pôsobením medzi študentmi prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a s ním spojených procesov v rámci PraF UK.

 

Filozofická fakulta UK

Adriána Henčeková, 3. rok, žurnalistika

Opakovane sa umiestňuje na prvých priečkach v súťažiach, ktoré organizuje vzdelávací program Mladí reportéri pre životné prostredie. V roku 2019 získala v rámci medzinárodnej súťaže prvé miesto v sekcii Článok 19 – 25 za svoj text s názvom Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku. V roku 2020 úspešne reprezentovala fakultu získaním 3. miesta v rovnakej sekcii s reportážou Slovak Cities Benefit from Using Rainwater.

Mgr. Ivana Labancová, 4. rok, slovenské dejiny

Doktorandka je spoluautorkou tretieho dielu edície Monumenta Linguae Slovacae. Súčasne je riešiteľkou projektu APVV Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780) a slovensko-portugalského projektu APVV Europe in vernacular. Fakultu úspešne reprezentovala na viacerých medzinárodných konferenciách a workshopoch. Je jednou z hlavných editoriek študentského časopisu Medea, vydávanom na Filozofickej fakulte UK.

Elena Popova, 2. rok, stredoeurópske štúdiá

Mimoriadnymi výsledkami v rámci súťaží v štandardných a latinskoamerických tancoch, ako aj v kategórii Showdance úspešne reprezentovala fakultu a univerzitu. V roku 2020 sa stala majsterkou Slovenskej republiky v kombinácii desiatich tancov a v štandardných tancoch obsadila 6. miesto. Na Majstrovstvách Európy v Dánsku obsadila v kombinácii desiatich tancov 6. miesto a na Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch 3. miesto. Podobné úspechy dosahovala aj v uplynulých rokoch.

Mgr. Jana Výškrabková, 3. rok, slovenský jazyk

V rámci svojho doktorandského štúdia prispieva k výskumu a sprístupňovaniu nových inovatívnych foriem vzdelávania dištančnou metódou. Koordinovala online letnú školu slovenského jazyka a kultúry SAS 2020 a podieľala sa aj na príprave metodických webinárov pre lektorov a učiteľov pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí. Je riešiteľkou a tútorkou vzdelávacieho projektu e-slovak. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí.

 

Prírodovedecká fakulta UK

Bc. Adriana Jariabková, 2. rok, genetika

Významne sa podieľala na zabezpečovaní komunikácie medzi vedením fakulty a študentmi v rámci riešenia problémov výučby počas dištančného vzdelávania v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Aktívne sa zúčastňovala na organizovaní všetkých termínov zápisov študentov bakalárskeho stupňa štúdia Je aktívnou členkou študentskej časti AS PriF UK a významne pomáha pri propagácii štúdia na PriF UK.

Bc. Dominik Juračka, 2. rok, genetika

Počas dištančného vzdelávania v letnom semestri 2019/2020 sa mimoriadne aktívne angažoval pri organizovaní výučby a jej hodnotení. Z podkladov ŠRVŠ samostatne vyhodnotil výučbu na fakulte, čo bolo veľkým prínosom k celkovému hodnoteniu pedagogickej činnosti v minulom akademickom roku. Zároveň sa významným spôsobom podieľal na organizácii zápisov študentov do všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia.

Ján Šutý, 3. rok, geografia, geoinformatika a kartografia

Aktívne sa podieľa na činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie, pôsobiacej v rámci AS UK. Pravidelne prispieva do najväčšej študentskej facebookovej skupiny na Slovensku  informáciami o dôležitých udalostiach, týkajúcich sa najmä študentského mestečka v Mlynskej doline. Na dennej báze rieši otázky študentov a snaží sa nájsť riešenia ich problémov.

 

Pedagogická fakulta UK

Bc. Lucia Hradská, 1. rok, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky

Svojím aktívnym prístupom k experimentom a overovaniu rôznych inovatívnych prvkov a metód vyučovania v prostredí, v ktorom bude vykonávať svoju profesiu, významne podporuje spoluprácu univerzity so školami na regionálnej úrovni.

PaedDr. Roman Krebes, 2. rok, didaktika cudzích jazykov a literatúr

Je doktorand, ktorý sa popri zodpovednom plnení študijných a pedagogických povinností úspešne zapojil do dvoch vedeckých projektov. Svojím odborným prístupom a technickou podporou pomáha aj kolegom a celkovo prispieva ku kvalitnej dištančnej výučbe na katedre.

Bc. Lucia Mešková, 1. rok, sociálna práca

Aktívne sa zapája do rôznych podujatí organizovaných Katedrou sociálnej práce, pravidelne je členkou organizačného tímu katedry. Poznatky nadobudnuté štúdiom úspešne aplikuje v praxi dobrovoľníckou činnosťou v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám. Svoje zanietenie pre oblasť sociálnej práce dokazuje nie len v teoretickej, výskumnej, ale najmä praktickej rovine.

 

Farmaceutická fakulta UK

Laura Adamkovičová, 5. rok, farmácia

Pôsobí ako prezidentka Slovenského spolku študentov farmácie, v rámci ktorého sa podieľa na organizovaní kultúrnych, vzdelávacích i športových aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni. Je členkou redakčného tímu študentského časopisu Farmakoviny, ktorý získal ocenenie Štúrovo pero. Podieľala sa aj na realizácii projektu Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, zameraného na podporu možností rozvoja kariérneho rastu budúcich farmaceutov. Je aktívnou členkou študentskej časti AS FaF UK.

Mgr. Michal Hanko, 4. rok, farmaceutická chémia

V rámci doktorandského štúdia sa venuje vývoju elektrochemických analytických metód s uplatnením v klinickej analýze. Využitím inovatívnych elektródových materiálov, na báze bórom dopovaného diamantu, vytvára nové voltampérometrické metódy na stanovenie tiopurínových liečiv. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom.

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Bc. Genc Berisha, 2. rok, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Je úspešným reprezentantom Slovenskej republiky. V disciplíne športový tanec IDO sa venuje modernému tancu. Na Majstrovstvách sveta v roku 2017 získal 1. miesto v seniorskej kategórii sólového tanca. V rámci Majstrovstiev majstrov sveta, na prestížnej súťaži IDO GALA WORLD EVENT 2018 získal spomedzi šesťdesiatich majstrov sveta každej súťažnej kategórie a tanečného štýlu vynikajúce 2. miesto.

Bc. Julián Enrik Smoliga, 1. rok, kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Slovenskú republiku reprezentuje v športovom odvetví karate. Viackrát bol ocenený Národným športovým centrom, Slovenským zväzom karate i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za dosiahnuté športové výsledky a úspešnú reprezentáciu krajiny. V rokoch 2018 a 2020 získal na Majstrovstvách Európy v kategórii U21 3. miesto. Na Majstrovstvách Európy v štýle Shito-ryu v rokoch 2018 a 2019 obsadil v kategórii seniorov 1. miesto. Na svetovom pohári seniorov v Japonsku sa umiestnil na 9. mieste a na Akademických majstrovstvách Európy EUSA v roku 2019 vybojoval 2. miesto v kategórii seniorov. Na Majstrovstvách Slovenska v rozmedzí rokov 2015 až 2019 nenašiel premožiteľa, keď pravidelne obsadzoval 1. miesto.

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Jana Dudášiková, 6. rok, všeobecné lekárstvo

V súčasnosti pôsobí ako podpredsedníčka študentskej časti AS JLF UK a zároveň ako predsedníčka koordinačného výboru študentov. V rokoch 2017 až 2018 bola vedúcou klubu prvej pomoci v rámci Martinského klubu medikov. Ako členka tímu JLF UK v roku 2018 získala 1. miesto na súťaži v rámci Memoriálu doktora Harineka. Popri štúdiu sa podieľala na edukácii študentov základných a stredných škôl formou prednášok a tréningov prvej pomoci.

Bc. František Volf, 5. rok, všeobecné lekárstvo

V rámci svojho voľného času aktívne pracuje v záchrannej zdravotnej službe v Martine. Od začiatku prepuknutia pandémie, a rovnako v súčasnej vážnej epidemiologickej situácii obetavo pôsobí v prvej línii zdravotníckych pracovníkov a poskytuje odbornú pomoc pacientom s ochorením COVID-19.

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Ján Ďurian, 2. rok, fyzika plazmy

Je doktorandom s príkladným prístupom k študijným povinnostiam. Úspešne sa zapája do vedeckých aktivít na slovenskej aj medzinárodnej úrovni. V 1. roku aktuálneho štúdia dokázal vyvinúť jednorozmernú implementáciu pre grafickú kartu GPU. Implementácia kódu pre GPU umožňuje štyridsať až dvestonásobné zrýchlenie výpočtov, čo v porovnaní s doteraz publikovanými implementáciami kódov, ktoré umožňovali len desaťnásobné zrýchlenie, predstavuje výrazný progres.

RNDr. Patrik Mihala, 4. rok, numerická analýza a vedecko-technické výpočty

Pod vedením školiteľa svojej dizertačnej práce publikoval sedem vedecko-výskumných prác. Veľmi úspešné je aj jeho pedagogické pôsobenie v podobe kvalitne vedených cvičení pre študentov fyziky. Vysoko cenený je tiež ľudský rozmer jeho osobnosti. Nie len odborne z pozície koordinátora na katedre, ale aj svojou pozitívnou povahou a priateľským prístupom výrazne pomáha svojim kolegom v súčasnom náročnom období pandémie pri zabezpečení dištančnej výučby.

Bc. Martin Pašen, 1. rok, informatika

Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Už počas bakalárskeho štúdia bol členom medzinárodného tímu študentov, ktorí dosiahli vo svojom odbore viaceré pozoruhodné výsledky, publikované aj na prestížnej konferencii MFCS 2020. V súčasnosti sú pripravované v doplnenej podobe aj na publikovanie v časopise. Ocenenie si zaslúži aj jeho zanietenie, s akým sa snaží získavať vedomosti z viacerých oblastí výskumu, a to aj nad rámec svojich študijných povinností.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Ing. Michal Rudinec, 4. rok, katolícka teológia

So študijným priemerom 1,00 je nielen jedným z najlepších študentov ale tiež veľmi aktívnym redaktorom a grafikom časopisu Gorazd, ktorý vydáva kňazský seminár v Nitre. Pravidelne spracováva informácie o organizovaných akciách a dianí v seminári. Svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií využíva vynikajúcim spôsobom aj prišírení evanjeliového posolstva smerom k laickej verejnosti, čím tiež prispieva k šíreniu dobrého mena Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Patrícia Sára Šimková, 4. rok, evanjelická teológia

Pod odbornou gesciou Slovenskej biblickej spoločnosti sa venuje prekladu Biblie do posunkového jazyka pre nepočujúcich. V uplynulých rokoch iniciovala a založila zoskupenie s názvom Dobručko, ktoré sa venuje príprave záujemcov na prijímacie skúšky na Evanjelické lýceum v Bratislave. Pre študentov prvého ročníka tohto školského zariadenia organizuje teambildingové víkendovky. Mimoriadne aktívna je aj v ďalších oblastiach, napríklad ako predsedníčka Hurbanovho spolku na EBF UK, členka Akademického senátu EBF UK a Univerzity Komenského v Bratislave, a súčasne tiež ako spolupracovníčka internetového portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý sprostredkúva pomoc ľuďom v hraničných životných situáciách.

 

Fakulta managementu UK

Bc. Ester Federlová, 2. rok, medzinárodný manažment

Aktívne sa zapája do diania na fakulte, zúčastňuje sa organizovaných aktivít a svojimi pedagógmi je hodnotená ako iniciatívna a svedomitá študentka. V decembri 2019 sa stala Quality Assurance Student Expertom v oblasti vysokoškolského vzdelávania a hodnotiteľkou Slovenskej akreditačnej agentúry. V mimoškolskej činnosti sa angažuje v klube GoKids Academy, ktorý sa venuje rozvoju mládeže v oblasti všeobecnej športovej prípravy.

Mgr. Kitty Klacsánová, 2. rok, manažment

Za svoju diplomovú prácu bola vybraná organizátormi Lindau Nobel Laureate Meetings na účasť na 7th Lindau Meeting on Economic Sciences v nemeckom Lindau. V rámci aktuálneho riešenia dizertačnej práce s názvom: Analýza vplyvu výmenných kurzov na ekonomiky krajín eurozóny a Vyšehradskej štvorky úspešne prezentovala výsledky svojho výskumu na konferencii LIMEN v Gratzi a jej príspevok bol publikovaný na akademickej sieti The Selected Papers.

Matúš Kovár, 2. rok, manažment

Svoje štúdium dokáže kreatívnym spôsobom prepájať so záujmom o oblasť 3D tlače a 3D dizajnu. Skúsenosti s technológiou 3D tlače prospešným spôsobom zúročil aj počas prvej vlny súčasnej pandémie vírusového ochorenia, keď sa ako jeden z prvých iniciatívne angažoval vo výrobe ochranných štítov na tvár a pri organizovaní ich distribúcie lekárom, ktorí boli v bezprostrednom kontakte s nakazenými.

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ines Herćan, 3. rok, sociálna antropológia

Zodpovedným prístupom k plneniu svojich študijných povinností s dosahovaným študijným priemerom 1,00 je vynikajúcim príkladom pre ostatných študentov fakulty. Motivujúca a hodná nasledovania je tiež jej precízna mimoškolská príprava na jednotlivé študijné predmety, kvalitné písomné prezentácie a mimoriadna aktívnosť v rámci seminárov.

 

Pedagógovia UK

Pedagógovia, ktorí sú ocenení ďakovným listom

 

Lekárska fakulta UK

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, Ústav epidemiológie

Je uznávanou epidemiologičkou, pôsobiacou v akademickej sfére i v teréne a odbornou radkyňou v odbore epidemiológia v rámci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V súčasnosti sa aktívne podieľa na monitorovaní epidemiologickej situácie a prijímaní opatrení v Bratislavskom kraji i na pôde Univerzity Komenského. Aktuálne výsledky a odborné informácie prezentuje v slovenských aj zahraničných médiách. Svoju vedecko-výskumnú činnosť v oblasti epidemiologického výskumu úspešne prezentovala na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých fórach, vo viac ako stovke prác evidovaných v databáze WOS, na ktoré je evidovaných 15 826 citácií v databázach WOS a SCOPUS.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., V. interná klinika LFUK a UNB

Bol dlhoročným prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti, je čestným členom mnohých zahraničných lekárskych spoločností v Európe aj v Amerike. Do minulého roku bol členom Akreditačnej komisie vlády pre odbor lekárske a farmaceutické vedy SR. V súčasnosti je členom Liekovej komisie ŠUKL a čestným členom odborných spoločností SLK: internistická, kardiologická, angiologická, hypertenziologická, Slovenská asociácia pre aterosklerózu. Má bohatú publikačnú činnosť, vyše 800 publikácií v SCI a vyše 2 200 ohlasov.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Je prezidentom Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva SLS, členom Vedeckej rady LF UK, členom Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Hygiena a 5 funkčných období zastáva funkciu podpredsedu Akademického senátu LF UK. Je školiteľom a oponentom doktorandských dizertačných prác a diplomových prác. Je zodpovedný pedagóg za výučbu študijných predmetov sociálne lekárstvo, úvod do zdravotníckeho manažmentu, úvod do medicínskeho práva a komunikačných zručností a špecializačného štúdia „Zdravotnícky manažment a financovanie“.

 

Právnická fakulta UK

Mgr. Vincent Bujňák, PhD., Katedra ústavného práva

Podstatným spôsobom prispieva k slovenskej vede v oblasti ústavného práva. Jeho výrazný prínos spočíva v popularizačných aktivitách a stanoviskách prezentovaných širokej verejnosti, čím prispieva k posilňovaniu právneho povedomia na Slovensku.

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Patrí medzi uznávané autority v oblasti obchodného práva. Svojou publikačnou a pedagogickou činnosťou významným spôsobom prispieva k rozvoju tohto právneho odvetvia. Výsledky svojho výskumu pretavuje v rámci činnosti Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Rekodifikačnej komisie. Pre kontinuitu a vedecký rast v oblasti obchodného práva je cenné jeho inšpiratívne a inovatívne pôsobenie v oblasti doktorandského štúdia, kde je mentorom a vzorom pre mladších kolegov.

 

Filozofická fakulta UK

PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Katedra psychológie

Je uznávaným odborníkom v oblasti klinickej psychológie na Slovensku aj v zahraničí. Bol a je riešiteľom niekoľkých interdisciplinárnych grantových schém, členom viacerých výskumných tímov v oblasti klinickej psychológie a spolupracovníkom Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB. Je autorom mnohých vedeckých prác publikovaných v karentovaných časopisoch v zahraničí, čím prispieva k šíreniu dobrého mena fakulty aj univerzity.

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Katedra slovenských dejín

Je jedným z najuznávanejších súčasných slovenských historikov doma i v zahraničí, autorom dvoch desiatok samostatných vedeckých monografií a 220 vedeckých štúdií, ktoré vyšli v 13 krajinách sveta. Zaslúžil sa o popularizáciu slovenských dejín v slovenských i zahraničných médiách, prednášal v 24 krajinách a organizoval samostatné sekcie na celom rade svetových kongresov historikov v rámci troch kontinentov.

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy

Dlhoročne prispieva k reprezentácii fakulty a univerzity v literárnej oblasti. Je autorom viacerých poviedkových zbierok a románov, preložených do niekoľkých svetových jazykov. Stal sa finalistom ceny Anasoft litera a získal Cenu Európskej únie za literatúru, Cenu Ivana Kraska, medzinárodnú cenu Premio Letterario Internazionale Jean Monnet, literárnu Cenu Strednej Európy „Angelus” a Cenu denníka SME.

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Katedra archívnictva a pomocných vied historických

Už niekoľko rokov úspešne reprezentuje fakultu a univerzitu v oblasti šírenia vedomostí o historickej materiálnej i duchovnej kultúre Bratislavy prostredníctvom unikátneho pamäťového portálu Pamäť mesta Bratislavy (PamMap), výrazne prispieva k popularizácii vedy a dobré meno fakulty a univerzity šíri svojimi nespočetnými vystúpeniami v médiách a aktivitami pre stredoškolákov.

 

Prírodovedecká fakulta UK

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Aktívne a dlhodobo sa angažuje v digitalizácii vzdelávacieho procesu na vysokých školách a presadzovaní efektívneho uplatnenia edukačných technológií. Je priekopníčkou zavádzania dištančných metód výučby a overovania progresívnych vyučovacích metód podporených aplikáciou digitálnych zariadení a moderných technologických riešení. V akademickom roku 2019 - 2020 sa významne podieľala na úspešnej dištančnej výučbe a bezproblémovom priebehu online prijímacieho konania na bakalárske štúdium.

Mgr. Daniel Furka a Mgr. Samuel Furka, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

Súrodenci sa okamžite po vzniku pandemickej krízy súvisiacej s vírusom Covid-19 zapojili do aktivít pri výskume, vývoji a výrobe nízkonákladového respiračného zariadenia - prototypu pľúcneho ventilátora „Q-vent“. Toto zariadenie je určené na poskytovanie preklenovacej alebo podpornej terapie koronavírusového ochorenia alebo iných pľúcnych ochorení s vysokou úmrtnosťou. Zviditeľnili vedeckovýskumné činnosti na Prírodovedeckej fakulte v médiách https://fns.uniba.sk/plucny_ventilator/, vypracovali a podali projekt v rámci projektovej schémy Slovak Aid Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pre aplikovanú materiálnu pomoc rozvojovým krajinám.

Tomáš Szemes, RNDr., PhD., Katedra molekulárnej biológie

Spolu so svojím kolektívom skúma možnosti identifikácie genómu SARS-Cov2 vírusu z populácie slovenských pacientov a určenie jeho kompletnej sekvencie. Významne tým prispieva k návrhom na prípravu diagnostického postupu na detekciu SARS-Cov2. Výsledky tohto výskumu viackrát prezentoval v rôznych celoslovenských printových aj elektronických médiách.

 

Pedagogická fakulta UK

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., Katedra sociálnej práce

Je významnou osobnosťou v študijnom odbore Sociálna práca, o čom svedčí jej publikačná a vedecko - projektová činnosť na národnej aj medzinárodnej úrovni. Venuje sa najmä vytváraniu nových paradigiem v sociálnej práci, ktoré sú založené na princípoch synergie vedeckých základov tých odborov, ktoré sýtia sociálnu prácu.

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, akad. soch., PhD., Katedra výtvarnej výchovy

Dlhé roky úspešne reprezentuje aok Pedagogickú fakultu UK, tak aj Slovensko na národnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti výtvarného umenia a arteterapie. Má bohatú publikačnú a umeleckú činnosť, ktorou v rámci svojho dlhoročného pôsobenia na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK významne obohacuje študijný program výtvarná edukácia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorého je garantkou.

PaedDr. Martina Šipošová, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry

Svojím entuziazmom v práci v rámci didaktických disciplín prispieva k motivácii študentov učiteľstva budovať ich vlastnú prípravu na výučbu anglického jazyka v duchu kreativity a kritického myslenia. Jej mimoriadne intenzívne pracovné nasadenie, bohatá publikačná a projektová činnosť a vysoko efektívne vedenie katedry je inšpiráciou a príklaom pre študentov aj spolupracovníkov.

 

Farmaceutická fakulta UK

PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky

V oblasti prírodných liečiv dosahuje vynikajúce vedecko-výskumné výsledky. V rámci grantových projektov sa venuje čeľadi hluchavkovitých rastlín. Svojou výskumnou činnosťou prispela k novým fytochemickým poznatkom rodu Mentha a novým biologickým aktivitám rastlinných izolátov. Okrem bohatej publikačnej činnosti, je editorkou European Pharmaceutical Journal a pôsobí ako výkonná redaktorka časopisu Liečivé rastliny.

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., Katedra telesnej výchovy a športu

Aktívne sa podieľa na rozvoji telesnej kultúry vysokoškolských študentov, organizuje úspešné športové podujatia - beh do schodov, cyklistické a turistické výlety, tenisové turnaje. Je zodpovedný za družstvo vysokoškolskej ligy žien, trénerom družstva futbalistiek a volejbalistiek na každoročných turnajoch s medzinárodnou účasťou - bol členom trénerského tímu UK na medziuniverzitných majstrovstvách sveta v Pule. V rámci dlhoročného výskumu hodnotí vplyv športu a telesnej výchovy na rozvoj osobnosti študenta.

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., Katedra biologických a lekárskych vied

Nosnou témou jeho akademickej práce je pohyb ako prevencia a terapia, so špeciálnym zreteľom na cirkadiánne rytmy človeka. Na vedecké projekty vytvára interdisciplinárne tímy z viacerých fakúlt Univerzity Komenského – Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty, z Biomedicínskeho centra SAV, zahraničných univerzít, a odborníkov z praxe, predovšetkým lekárov. Bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v národnom projekte Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe. Je spoluzakladateľom Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Vo svojich vystúpeniach v médiách, rozhovoroch a knihách o pohybe a výžive sa snaží propagovať vedecké poznanie sveta a kritické myslenie.

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., Katedra atletiky

V pedagogickej činnosti sa venuje hlavne teórii a didaktike pohybu. Vyvinul aplikácie tvorby fyzického zaťaženia vo vrcholovom volejbale, ktoré sa využívajú vo viacerých štátoch Európy. Viedol alebo spolupracoval so 17 vrcholovými baketbalovými a volejbalovými národnými tímami v štyroch štátoch Európy. Vo vedeckej činnosti sa v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK intenzívne zaoberá hlavne skúmaním genetických polymorfizmov, ktoré sa prejavujú v športe. Dlhodobo sa zaoberá aj riadením tréningových systémov a odborným poradenstvom pre vrcholových atlétov v ich príprave.

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Od roku 1975 pôsobí na fakulte ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1990 - 2018 bol prednostom kliniky a 4 funkčné obdobia dekanom JLF UK. Počas svojho 45-ročného pôsobenia sa zaslúžil o rozvoj a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine doma i v zahraničí. Ako vedec, lekár a pedagóg zastával a zastáva významné pozície týkajúce sa jeho odborného pôsobenia v gynekológii a pôrodníctve, ale aj v oblasti perinatológie. Je členom svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne, komisárom EBCOG pre udeľovanie akreditácií nemocniciam pre Európu, konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, viceprezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti a členom ďalších odborných komisií a vedeckých rád.

prof. MUDr.Viera Švihrová, CSc., Ústav verejného zdravotníctva

Patrí medzi významných vysokoškolských pedagógov. Pôsobí dlhodobo v Akademickom senáte fakulty, v súčasnom období ako jeho predsedníčka. Svojou aktívnou prácou zastupuje fakultu aj v Rade vysokých škôl SR. Počas dlhoročnej pedagogickej činnosti sa pri edukácii študentov opiera o svoje skúsenosti v organizácii zdravotníctva a zdravotného poisťovníctva.

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. RNDr. Peter Guba, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Pôsobí na fakulte už viac ako dvadsať rokov, dosiahol rad dôležitých výsledkov, ktoré zaznamenali ohlas a uznanie v matematickej komunite doma i v zahraničí. Prednáša na povinných kurzoch bakalárskeho a magisterského štúdia študijného programu ekonomická a finančná matematika. Okrem výborného hodnotenia študentov je ocenením jeho pedagogického pôsobenia aj záujem študentov o PhD. štúdium pod jeho vedením.

doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky

Počas dlhoročnej pedagogickej činnosti v študijnom programe fyzika tuhých látok vychoval celý rad vynikajúcich študentov. Jeho dvaja doktorandi pracovali na ETH Zürich a na Univerzite Stanford. Svojou náročnosťou a kvalitou výučby rozhodujúcou mierou prispel k tomu, že fyzika tuhých látok na FMFI UK má vynikajúcu úroveň, porovnateľnú s kvalitnými medzinárodnými univerzitami.

doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Katedra aplikovanej informatiky

Zabezpečuje matematické predmety pre študijný program aplikovaná informatika. Napriek tomu, že ide o predmety, ktoré sú spravidla medzi študentmi považované za náročné, doc. Jajcayová má dlhodobo veľmi dobré hodnotenia v študentskej ankete. Jej prístup a zanietenie výrazne formujú študentov programu. Zároveň vedie Akademické podporné centrum, ktoré je priekopníckou aktivitou v rámci fakulty s cieľom pomôcť študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu. V rámci centra sa poskytujú konzultácie najmä k nosným predmetom, ako je matematika či programovanie.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

ThDr. Tibor Reimer, PhD., Katedra praktickej teológie

Je dlhoročný, všestranne vzdelaný pedagóg, ktorý bohato rozvíja svoju pedagogicko-vedeckú činnosť. Dlhé roky úspešne viedol Katedru katechetiky a pedagogiky. Je iniciátorom a hlavným zodpovedným pedagógom doplnkového pedagogického štúdia. Svojim študentom odovzdáva najnovšie poznatky z oblasti náboženskej pedagogiky a katechetiky. Aktívne spolupracuje s inštitúciami v oblasti školstva a tvorby a implementácie školského kurikula náboženskej výchovy. Je autorom viacerých školských učebníc náboženskej výchovy a lektorom akreditovaných programov pre učiteľov náboženskej výchovy. V rokoch 2014 – 2020 bol výkonným redaktorom fakultného vedeckého časopisu „ACTA“, čím výrazne prispel k napredovaniu tohto vedeckého periodika.

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

prof. Mgr. František Ábel, PhD., Katedra Novej zmluvy

Dlhodobo rozvíja interreligiózny dialóg medzi judaizmom a kresťanstvom. Vedecky sa špecializuje na výskum historického Ježiša a "radikálne novú perspektívu na apoštola Pavla". Pravidelne publikuje v zahraničných renomovaných vedeckých vydavateľstvách, ako napr. Lexington Books a Mohr Siebeck. V uplynulých dvoch rokoch organizoval na EBF UK dve medzinárodné vedecké konferencie, ktorých sa zúčastnili poprední svetoví výskumníci: Daniel Boyarin, Mark Nanos a Paula Fredriksen. Je členom prestížnej medzinárodnej teologickej spoločnosti STUDIORUM NOVI TESTAMENTI SOCIETAS.

 

Fakulta managementu UK

Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD., Katedra manažmentu

Dosahuje úspechy v publikačnej a vedecko-výskumnej práci: je autorkou 37 publikácií, vrátane vedeckej monografie a 3 vysokoškolských učebníc. Jej práce v indexovaných vedeckých časopisoch sú akceptované vedeckou komunitou, o čom svedčí 172 citácií (z toho 81 registrovaných v citačných indexoch) a h-index 5 (Scopus). Je členkou vedeckého tímu 2 projektov VEGA a 4 projektov UK. Je vyhľadávanou školiteľkou záverečných prác, pričom niektoré z prác, ktoré viedla, získali cenu rektora UK.

doc. Ing. Ján Papula, PhD., Katedra stratégie a podnikania

Vo funkcii prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou sa zaslúžil o viaceré inovácie v postupoch a procesoch vo vzťahu k študijnej agende a marketingových aktivít fakulty. Pre fakultu získal viaceré projekty, pričom aktuálne vedie jeden projekt APVV a jeden projekt VEGA. Vo výskumnej oblasti sa venuje novým prístupom v manažmente pod vplyvom digitálnej transformácie podnikov a vplyvu Priemyslu 4.0. Je vyhľadávaným školiteľom, pod jeho vedením úspešne ukončilo doktorandské štúdium šesť doktorandov. Na svoju publikační činnosť má evidovaných vyše 400 ohlasov, pričom viac ako 150 ohlasov je registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS.

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., Katedra marketingu

Do predmetov, ktoré vyučuje, priniesla nové metódy so zameraním najmä na rozvoj študentov a ich kritického myslenia. Podporuje rozširovanie ich prierezových zručností a aj digitálnych kompetencií v priamom prepojení na prax. Dlhodobo je vysoko hodnotená zo strany našich aj zahraničných študentov. Pôsobí ako prodekanka fakulty pre medzinárodné vzťahy a od vypuknutia pandémie COVID-19 prejavila vysokú mieru empatie pri zabezpečovaní krízovej komunikácie a starostlivosti o zahraničných študentov, ako aj pri riešení súvisiacich problémov.

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ústav ekonómie

Zastáva dôležitú úlohu pri rozvoji študijného programu aplikovaná ekonómia a pri štandardizovaní výučby predmetov na FSEV UK, s dôrazom na vedenie študentov v rámci predmetu Prax, kde majú študenti možnosť prepojiť teoretické vedomosti získane počas štúdia s aplikačnou praxou.