Študent farmácie chce vytvoriť liek na afty

Je piatakom na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. V rámci diplomovej práce vyvíja liek na afty, pričom v tejto oblasti by rád pokračoval aj na doktorandskom štúdiu. Okrem toho zastáva post viceprezidenta Slovenského spolku študentov farmácie, kde sa angažuje aj ako redaktor a v minulosti ako šéfredaktor časopisu Farmakoviny. Študent Daniel Krchňák nám prezradil, z čoho pozostáva štúdium farmácie a v čom spočíva jeho experimentálna činnosť.


12. 01. 2024 11.58 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Už na základnej škole sa zaujímal o prírodné vedy, no paradoxne aj o históriu a archeológiu – napriek tomu, že sú to diametrálne odlišné odbory. Rozhodol sa nakoniec pre prírodné vedy, pretože v nich videl najväčší potenciál v uplatnení a zároveň v pomoci ľudom. Študoval na strednej odbornej škole chemickej odbor biotechnológia a farmakológia, kde ho uchvátila práve farmácia. V súčasnosti Daniel nielenže študuje piaty ročník, ale je tiež zamestnaný na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK ako laborant.

Medzi Danielove obľúbené predmety patrí farmaceutická technológia, ktorej sa venuje aj profesionálne, a taktiež vo svojej diplomovej práci. „Výsledným produktom farmaceutickej technológie, ktorý je vnímaný pacientom v lekárni – je liek ako taký – napríklad aspirín. Liek je v podstate zmes liečiva a pomocných látok upravených do liekovej formy, ktorú môže pacient užiť, aby liečivo dosiahlo maximálny účinok. Ak teda vezmeme ako príklad spomínaný aspirín – obsahuje liečivo kyselinu acetylsalicylovú, ktorej užívanie samostatne by bolo komplikovanejšie a nepraktické. Preto sa pridávajú napríklad mastenec, oxid kremičitý, škroby a iné, ktoré napomáhajú vylisovať kyselinu acetylsalicylovú do tablety, ktorú môže pacient pohodlne užiť. Podstatou farmaceutickej technológie je teda dostať liečivo do liekovej formy,“ vysvetľuje Daniel.

Systém na liečbu áft

V diplomovej práci sa rozhodol zaoberať sa formuláciou in situ formujúcich gélov na terapiu aftóznej stomatitídy pod vedením doktorky Miroslavy Špaglovej. V podstate sa snaží vyvinúť účinný liek na afty, ktorý by sa udržal v ústnej dutine dlhodobo a zlepšoval by pacientom životný komfort. „Afty sú lézie v ústach, ktoré sa ťažko hoja a sú veľmi bolestivé. Nevieme, prečo afty vznikajú, predpokladá sa, že v dôsledku oslabenej imunity. Doposiaľ ich preto nevieme liečiť kauzálne, iba symptomaticky. Dajú sa teda iba zmierniť prejavy, ako sú bolesť a zápal. Keďže sa nachádzajú vnútri ústnej dutiny, kde je vlhké prostredie, bežné lieky, akými sú najčastejšie hojivé gély alebo výplachy, sa tam udržia len veľmi krátku dobu, pretože sú zmyté slinami. Chcem pripraviť vlhké krytie na aftu, ktoré by pomaly dlhší čas uvoľňovalo anestetické, dezinfekčné a hojivé liečivá. Malo by to fungovať na systéme in situ formujúceho gélu – čiže systému, ktorý keď sa dostane do kontaktu so slinami, tak sa premení na gél, ktorý sa veľmi dobre ´prilepí´ na sliznicu,“ opisuje podstatu svojej diplomovej práce. Hoci sú na trhu mnohé prípravky na liečbu áft, na základe jeho osobných skúseností nie sú veľmi účinné.

V súčasnosti testuje vhodný základ na liečivo. „Existuje veľa základov na tvorbu takýchto mukoadhezívnych systémov, napríklad deriváty celulózy. V pilotnej štúdii zisťujem, ktorý derivát celulózy najlepšie adheruje na sliznicu a hľadám zároveň taký, ktorý bude čo najlepšie uvoľňovať liečivo. Neskôr budeme variovať s touto formuláciou, budeme používať rôzne liečivá a zisťovať, akú majú kinetiku uvoľňovania. Plánujem zotrvať aj na doktorandskom štúdiu, takže vo výskume budem pokračovať,“ predstavuje Daniel svoje ambície.

Na Slovensku často považujú pacienti lekárnika za predavača

Už o chvíľu ho čakajú záverečné skúšky, ktoré študenti farmácie absolvujú aj v zimnom, aj v letnom semestri 5. ročníka. „Zimné štátne skúšky sú z farmaceutickej chémie, farmakológie a farmakognózie. Farmakológia sa zaoberá účinkom liečiv na živý organizmus, farmaceutická chémia skúma možnosti syntézy liečiv a zároveň študuje vzťah medzi ich chemickou štruktúrou a farmakologickým účinkom a farmakognózia sa naopak zaoberá prírodnými liečivami a štúdiom ich obsahových látok. Letné štátne skúšky sú z farmaceutickej technológie, ktorá študuje pretváranie liečiva na liekovú formu a z lekárenstva a sociálnej farmácie, ktoré sa zaoberajú prevádzkou lekární, systémom zdravotnej starostlivosti a farmakoekonomikou,“ vymenúva Daniel.

Povinnú lekárenskú prax študenti absolvujú v priebehu štvrtého až piateho ročníka, chodia do verejných alebo nemocničných lekární doma alebo v zahraničí.

Daniel si vyskúšal prax v pražskej lekárni na centralizovanej príprave liekov. „Funguje to tam inak ako na Slovensku, súčasťou lekárne sú obrovské laboratóriá, kde sa zhromažďujú lekárske predpisy z celej Českej republiky. Mal som tak možnosť pripravovať najrôznejšie lieky, ku ktorým by som sa na Slovensku nedostal. Tie boli potom expedované do lekární po celom Česku.“

Okrem toho Daniela čaká ešte jednomesačná prax vo Fakultnej lekárni. Podľa Daniela mali pacienti v Česku iný prístup k lekárnikovi. „Ja osobne som nemal vyslovene negatívnu skúsenosťou s nepríjemným pacientom. Na Slovensku je to podľa viacerých kolegov iné. Mnohí pacienti považujú lekárnika za akéhosi ´predavača´ bez vedomosti toho, akými náročnými skúškami a prebdenými nocami musel lekárnik prejsť. Preto si často nechcú nechať poradiť v samoliečbe alebo v postupe ich terapie. Pacient si myslí, že musí dostať všetko, čo požaduje, ale je v kompetencii lekárnika, aby rozhodol, či je pacientova voľba lieku opodstatnená.“

Zháňajte kontakty už počas štúdia

Daniel ako šikovný a perspektívny študent farmácie sa angažuje aj mimo štúdia. V Slovenskom spolku študentov farmácie (SSŠF) prešiel rôznymi pozíciami. Od tretieho ročníka pôsobí ako redaktor v študentskom časopise Farmakoviny, ktorý spolok vydáva štyri krát ročne. Neskôr sa stal jeho šéfredaktorom. Prispieva aj do spolkového blogu s rubrikou ´S Danielom o bylinkách´.

„Vo Farmakovinách majú študenti možnosť pracovať na sebe, vedieme ich k tvorbe čo najlepších článkov. Okrem správ z činnosti spolku, čitateľ vo Farmakovinách nájde aj rozhovor so zaujímavými osobnosťami na poli farmácie, odborné články, life-style a veľa iného.“ Daniel bol ďalej koordinátorom súťaže ´Majstrovstvá magistraliter prípravy´, kde mal na starosti ich organizáciu. V súčasnosti je viceprezidentom a okrem povinností týkajúcich sa správy spolku má na starosti Mentoring projekt. „Mentoring projekt je zameraný na profesionálny rozvoj študentov v rôznych oblastiach farmácie. Dopĺňa teoretické vedomosti študenta a ponúka praktický vhľad do profesie farmaceuta ako všestranného odborníka na lieky. Spolupracujeme s farmaceutmi s viacerých odvetví farmácie, aby sme študentom ukázali možnosti ich uplatnenia po štúdiu.“

Podľa neho je dôležité, aby vás štúdium bavilo. Musíte sa tiež zaujímať o svoje okolie a budovať kontakty už na vysokej škole. „Študentom farmácie odporúčam, aby sa s chuťou zapájali do aktivít a projektov Slovenského spolku študentov farmácie, pretože ide o úžasnú príležitosť pracovať na sebe, spoznať nových ľudí a zabaviť sa. Študenti tu majú možnosť prirodzene sa zlepšovať v komunikácii s ľuďmi, naučiť sa kooperácii v tíme, riadiť tím, jednoducho nájdu tu o možnosť profesionálne vyrásť. Ja som doposiaľ rozhodnutie angažovať sa mimo školy neoľutoval, spoznal som úžasných ľudí, ktorí ma nasmerovali správnym smerom a od ktorých som sa veľa naučil,“ dodáva. Po takmer troch desaťročiach bohatej aktivity SSŠF, je spolok vnímaný odbornými partnermi a inštitúciami ako vzdelávacia organizácia na určitej úrovni. Budúci zamestnávatelia preto reagujú pozitívne, v prípade, že sa uchádzač počas štúdia zapájal do podobných mimoškolských aktivít, ktoré ho do určitej mieri pripravili na profesionálny život.

Kam budú viesť Danielove cesty po úspešnom zložení štátnych skúšok? „Rád by som zotrval na doktorandskom štúdiu externou formou a zároveň pracoval buď ako asistent univerzity, prípadne niekde vo farmaceutickej výrobe. Východísk je ale veľmi veľa a už teraz viem, že bude náročné sa správne rozhodnúť.“

Radka Rosenbergová