STU, UK, RVŠ a ŠRVŠ spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom.


Najzásadnejšie výhrady proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd. Týkajú sa voľby rektora, kde by novo konštituovaná správna rada s polovicou členov nominovaných ministerstvom mala právo vetovať rozhodnutie akademického senátu ako najvyššieho orgánu akademickej samosprávy. Druhá výhrada smeruje k postaveniu dekana, ktorého by novela degradovala do pozície úradníka vykonávajúceho príkazy rektora. Nevzišiel by z voľby vo fakultnom senáte, keďže ani s jeho existenciou návrh nepočíta, resp. vraví o rozhodnutí každej univerzity, akú formu fakultnej samosprávy si zvolí. Zásadná výhrada je proti navrhovanému okliešteniu kompetencií akademického senátu, ktorý je hlavným predstaviteľom akademickej obce každej univerzity a rozhoduje o zásadných veciach – nielen o voľbe rektora, ale aj o kľúčových ekonomických záležitostiach, schvaľuje rozpočet, rozdelenie dotácie a podobne. Tieto kompetencie by sa presunuli inam, čo by znamenalo výrazné obmedzenie akademických slobôd. Definovanie minimálnych požiadaviek na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, docentov a profesorov tak, ako ho navrhuje novela, by znamenalo, že by ministerstvo mohlo priamo určovať, kto bude a kto nebude môcť pôsobiť v pozícii docenta alebo profesora. Nesúhlas univerzity vyslovujú aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania, ktoré neúmerne zvýši byrokratickú záťaž vysokých škôl.

„Predložený návrh novely nerieši základné problémy nášho vysokého školstva. Navyše v nej konštatujem viaceré neodôvodnené zásahy do akademických slobôd, znovunadobudnutých po roku 1989, pričom niektoré silne diskutované detaily považujem za zástupné a odpútavajúce pozornosť akademickej obce Slovenska,” povedal predseda petičného výboru, rektor STU Oliver Moravčík.

Celé znenie petície:

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy.

Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989.

Žiadame preto predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska."

 

Predseda petičného výboru:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU 

 

Petičný výbor: 

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor STU
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ
Bc. Filip Šuran, predseda ŠRVŠ

 

Petíciu je možné podporiť na:

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach