Rozširujeme možnosti spolupráce v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT

V dňoch 2. až 6. októbra 2023 navštívil prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer spolu so zástupcami a zástupkyňami fakúlt UK tri európske univerzity, ktoré sú s Univerzitou Komenského spojené v aliancii ENLIGHT. Predmetom stretnutí bolo ďalšie rozširovanie možností súčasnej medziuniverzitnej spolupráce.


Zástupcovia UK absolvovali sériu pracovných rozhovorov na belgickej Univerzite v Gente, holandskej Univerzite v Groningene a v Nemecku na Univerzite v Göttingene. Na stretnutiach s členmi a členkami vedenia týchto univerzít, dekanmi a vedúcimi koordinátormi ENLIGHT hľadali cesty ďalšieho rozvoja vzájomnej vedeckej a pedagogickej spolupráce. Zahraničným partnerom predstavili naše fakulty, systém štúdia a rokovali o možnostiach spoločných magisterských a doktorandských programov, výmenných študijných i výskumných pobytoch aj o spolupráci na výskumoch.

„V Göttingene sme navštívili simulačnú výučbovú nemocnicu University Medical Centre Göttingen, s ktorou máme v rámci projektu ENLIGHT záujem spolupracovať na nových metódach vzdelávania medikov. Definovali sme oblasti výskumu, kde sa nám otvára možnosť vytvorenia spoločných doktorandských študijných programov,“ priblížila prodekanka Lekárskej fakulty UK Daniela Ostatníková aktivity, ktoré plánujú na fakulte rozvíjať v ďalšom období medziuniverzitnej spolupráce.

Spolu s prorektorom Jozefom Tancerom sa pracovnej cesty zúčastnili okrem prodekanky Daniely Ostatníkovej aj dekan Farmaceutickej fakulty UK Ján Klimas, prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK Mariana Kováčová, prodekanka Fakulty managementu UK Lucia Vilčeková a prodekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Róbert Jajcay. Na univerzitách tiež navštívili špecializované výskumné centrá, fakultné pracoviská a jeden z najznámejších a najstarších univerzitných kampusov v Holandsku Zernikeho campus v Groningene.

„V rámci aliancie ENLIGHT pripravujeme prvú grantovú výzvu na projekty pedagogickej a vedeckej spolupráce, ktorá bude vyhlásená na jar 2024. Verím, že aj takéto návštevy medzi partnerskými univerzitami prispejú k nadviazaniu kontaktov a vytvoreniu pracovných tímov, ktoré využijú pripravovanú grantovú schému,“ uviedol prorektor Tancer.