RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

4. novembra 2022 od 13.00 do 15.00 hod, Infocentrum UK


Pozývame na workshop o rodovo citlivom prístupe k vzdelávaniu. 

  • Sú informačné listy predmetov, ktoré vyučujem, napísané rodovo citlivým jazykom?
  • Všímam si, koľko priestoru na vyjadrenie majú na mojich hodinách študentky a študenti?
  • Používam na hodinách rodovo vyvážený jazyk?
  • Využívam pri výučbe metódy na aktívne zapojenie celej triedy?

Podobné otázky si môže položiť nielen začínajúci pedagóg, ale aj skúsená vyučujúca. Ak patríte medzi jednu z týchto skupín, pozývame vás 4. novembra 2022 do Infocentra UK na Štúrovej ulici v čase od 13.00 do 15.00 h na workshop „Rodová (ne)citlivosť vo vysokoškolskom vzdelávaní“, ktorého cieľom je predstaviť rodovo citlivý prístup k vyučovaniu a zdieľať nápady na zlepšenia v tejto oblasti.

Na podujatie je potrebné sa registrovať. Viac informácií nájdete na webe Filozofickej fakulty UK.