Rektorské voľno

Rektor UK Marek Števček udeľuje na pondelok 21. februára 2022 rektorské voľno pre všetkých študentov UK.


Rektor UK sa stotožnil s návrhom Akademického senátu UK a s výzvou Rady vysokých škôl SR zo dňa 9. februára 2022 a rozhodol, že na pondelok 21. februára 2022 udeľuje rektorské voľno pre všetkých študentov UK, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele zákona o VŠ na pôde jednotlivých fakúlt UK tak, ako sa uvádza v uznesení Akademického senátu UK.

Rektor UK zároveň vyzýva fakultné samosprávne orgány, aby tento čas využili na diskusie so študentami o budúcom smerovaní univerzitného vzdelávania všeobecne, a o navrhovanej novele vysokoškolského zákona konkrétne.