Právna analýza zameraná na kompetencie dočasne poverenej vlády

Ku dňu 27. februára 2023 Právnická fakulta vypracovala analýzu zameranú na kompetencie dočasne poverenej vlády. Poskytujeme vám ju v celom znení.


16. 03. 2023 11.54 hod.

 

Začiatkom februára 2023 sa na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave obrátil náš memorandový parter Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s požiadavkou o vypracovanie analýzy zameranej na kompetencie dočasne poverenej vlády. Vypracovaním analýzy boli poverení vedeckí pracovníci pôsobiaci na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. Analýza sa okrem iného zameriava aj na najpálčivejšie otázky týkajúce sa kompetencií vlády. Analýza bola vypracovaná k 27. februáru 2023 a po konzultácii so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku ju poskytujeme širokej verejnosti, aby slúžila ako podklad na podnietenie odbornej a verejnej diskusie na danú tému.

Záver analýzy:

Vláda, ktorá stratila dôveru Národnej rady, ktorá predstavuje základný a najželateľnejší ústavný základ pre pôsobenie vlády ako vrcholného orgánu výkonnej moci v podmienkach ústavného systému SR, je priamo textom Ústavy výrazne obmedzená pri výkone svojich právomocí. Časť z ústavných právomocí jej zostáva zachovaná, no podstatná časť z nich, naopak, nie. Tretiu kategóriu tvoria právomoci, ktoré odvolaná a dočasne poverená vláda môže vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom prezidenta. Tento súhlas pritom musí byť udelený v každom jednotlivom prípade. Uvedené obmedzenia sa týkajú aj súčasnej vlády na čele s predsedom vlády E. Hegerom.

Zatiaľ čo obsah právomocí, ktoré zostávajú odvolanej a dočasne poverenej vláde zachované, je viac-menej zrejmý, v prípade tých právomocí, ktoré odvolaná a dočasne poverená vláda už vykonávať nemôže, existuje, najmä vďaka nejednoznačnosti textu Ústavy, viacero podstatných interpretačných a aplikačných problémov. Ide najmä o to, čo možno považovať za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR, resp. za zásadné otázky jej vnútornej a zahraničnej politiky. V prípade právomocí vlády rozhodovať o uvedených otázkach tak v praxi treba vždy v každom jednotlivom prípade posúdiť, so zreteľom na všetky relevantné súvislosti, či daná otázka má alebo nemá vyššie uvedenú povahu. Ak bude odpoveď kladná, dôsledkom musí byť konštatovanie, že rozhodovanie o danej otázke odvolanej a dočasne poverenej vláde nepatrí. Aj so zreteľom na princíp republikánskeho parlamentarizmu,  ktorý možno z Ústavy vyvodiť, je potrebné taktiež konštatovať, že v pochybnostiach, či odvolaná vláda a dočasne poverená vláda určitú právomoc má alebo nemá, sa treba prikloniť skôr k záveru, že dotknutú právomoc nemá.

Problematická je aj kontrola odvolanej a dočasne poverenej vlády, resp. kontrola výkonu jej právomocí. So zreteľom na skutočnosť, že takáto vláda už nemá dôveru Národnej rady, neprichádza do úvahy vyslovenie nedôvery zo strany Národnej rady. Ako zrejme jediný skutočne efektívny kontrolný mechanizmus tak prichádza do úvahy hrozba zo strany prezidenta, že odvolanú a dočasne poverenú vládu nahradí, v súlade s jeho ústavnými právomocami (čl. 115 ods. 3 Ústavy), vládou novou.

Celú analýzu si môžete prečítať TU.

Podcast zameraný na tému analýzy si môžete vypočuť TU.