Postavenie študentov vo vysokoškolskom systéme SR - prednáška prof. L. Kováča

15. februára 2017 (streda) o 15.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CH1-3


Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK vás pozýva na prednášku emeritného profesora PriF UK - prof. RNDr. Ladislava Kováča, DrSc., na tému Postavenie študentov vo vysokoškolskom systéme SR. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v stredu 15. februára 2017 o 15.00 hod. v miestnosti CH1-3 na Prírodovedeckej fakulte UK.

Prednáška sa koná v súvislosti s udelením štátneho vyznamenania PRIBINOV KRÍŽ II. TRIEDY prof. Ladislavovi Kováčovi.

***
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., sa narodil v roku 1932 v Závažnej Porube. Je absolventom biochémie na Karlovej univerzite v Prahe. Veľká časť jeho pracovného života je spojená s Katedrou biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako odborný asistent, docent, vedúci katedry a následne profesor. V rokoch 1989 - 1990 bol ministrom školstva, mládeže a telesnej výchovy vo vláde národného porozumenia. V rokoch 1991 - 1992 bol veľvyslancom ČSFR pri UNESCO v Paríži.