Panel Discussion - Benefits and Risks of Legal Clinics

13. decembra 2016 (utorok) od 13.00 hod. v Súdnej sieni, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Cieľom diskusie je prezentovanie a výmena skúseností s klinickým právnym vzdelávaním na Slovensku a v zahraničí. Diskutujúci poukážu na výhody, ako aj riziká a problémy spojené s týmito formami vzdelávania. Zahraniční hostia navyše predstavia aj spôsob, akým sa kliniky realizujú na ich univerzitách a prípadne predstavia riešenia konkrétnych problémov, ktoré sa v rámci ich praxe vyskytli. Vzhľadom na prítomnosť zástupcov Slovenskej advokátskej komory by sme uvítali, ak by zahraniční hostia predstavili aj to, akým spôsobom sa k právnym klinikám stavia ich advokátska komora. Klinické právne vzdelávanie je v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému pomerne nové. Naším cieľom je preto otvorená diskusia o tom, prečo je potrebné a aké výhody z neho plynú pre študentov a ako prispieva k zlepšeniu profilu absolventov.

***

The aim of the discussion is to present and facilitate the exchange of experience with clinical legal education in Slovakia and abroad. Participants of the discussion are expected to highlight the benefits and risks inherent to these forms of education. Foreign participants will furthermore present the model of clinical legal education at their respective universities and potentially propose solutions to specific problems that arose in the day-to-day operation of their clinics. Since members of the Slovak Bar Association will also be present at the discussion, we would welcome if foreign participants could also explain in some detail the working relationship between the clinics and local bar associations in their jurisdictions. Clinical legal education is relatively novel within the system of Slovak legal education and our general objective is therefore to stimulate an open discussion about the necessity of clinics, advantages the clinics offer to students and how clinical courses help the students in their future legal practice.

Date:      December 13th 2016  (from 13:00)

Venue:   Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

                  Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava

                  Room: Súdna sieň (Court Room)

We are looking forward to welcome following participants:
•Ľubomír Hrežďovič (President of the Slovak Bar Association)
•Jeff Leslie (Director of Clinical and Experiential Learning, Clinical Professor of Law, University of Chicago, The Law School)
•Judit Tóth (Associate Professor, Head of the Constitutional Law Department and the Legal Clinic, Univesity of Szeged)
•Filip Czernicki (President of the Polish Legal Clinics Foundation)
•Veronika Tomozseková (Director of the Center for clinical legal education, Palacký University Olomouc, Faculty of Law)
•Member of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
•Member of the Trnava University in Trnava, Faculty of Law
•Member of the Matej Bel University, Faculty of Law
•Member of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law

Active participants from Comenius University, Faculty of Law:
• Eduard Burda (Dean of the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law)
•Zuzana Illýová (Director of the Institute of Clinical Legal Education of the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law)