Na UK máme prvý grant ERC. Michal Májek báda v zelenej chémii

Cesta k Nobelovej cene? V Európe vedie aj cez ERC granty. Tak znel titulok v Našej univerzite, keď sme v októbri 2021 privítali na UK nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Kipa Thorna, a pri tej príležitosti sa zamýšľali nad tým, či je vôbec šanca, aby vedec zo Slovenska získal Nobelovu cenu. Predstavili sme vtedy grantovú schému Európskej rady pre výskum (Europan Research Council – ERC), ktorá bola založená Európskou úniou aj v snahe konkurovať USA na vedeckom poli podporou špičkového výskumu jednotlivcov. Od r. 2007, keď začala schéma fungovať, Nobelovu cenu získalo už 12 držiteľov grantu ERC, šiesti Fieldsovu medailu, jedenásti Wolfovu cenu, ďalší množstvo iných významných ocenení. Výskum podporený grantmi ERC viedol k podaniu 2 200 patentov a držitelia grantov založili vyše 400 start-upov.


24. 04. 2023 09.02 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Dlhé čakanie na úspech

Veda na Slovensku v získavaní grantov ERC veľmi dlho zaostávala. Kým v Českej republike, v Maďarsku či v Poľsku sa počet držiteľov grantov ERC na univerzitách a výskumných pracoviskách rátal v desiatkach, u nás bol desať rokov jediný úspešný žiadateľ – chemik Ján Tkáč zo SAV v r. 2012. „Úspešnosť“ žiadostí zo Slovenska o ERC Starting Grant v postupe do druhého kola hodnotenia bola v období 2014 – 2020 nulová, ešte horšia ako v prípade vedcov z Bulharska.

Až vlani, v októbri 2022, prišla po rokoch dobrá správa – ERC Starting Grant získala pôvodom poľská vedkyňa Elżbieta Drążkiewicz zo Sociologického ústavu SAV. A vo februári 2023 sme s nadšením prijali správu o tom, že grant ERC budeme mať aj u nás. Chemik Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK uspel so svojím výskumom v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi. „Získanie prvého grantu ERC na Univerzite Komenského je mimoriadne skvelou správou pre našu univerzitu a tiež dôležitým signálom pre ostatné univerzity, že sa to dá. Je to veľký úspech, sme hrdí na našu Prírodovedeckú fakultu UK, ako aj na pána Michala Májeka,“ reagoval rektor UK Marek Števček.

Projekt CAPELE

Michal Májek nazval svoj projekt CAPELE. Je zameraný na využitie mechanickej energie na aktiváciu organických molekúl. Cieľom bude využiť novú metódu aktivácie molekúl pomocou piezoelektrických katalyzátorov pri hľadaní nových reakcií. Ide o projekt základného výskumu, ale potenciálnymi praktickými aplikáciami by mohli byť napríklad syntéza liečiv či materiálová veda. Grant tým pádom otvára novú kapitolu slovenského výskumu. „Verím, že sa nám podarí vyvinúť nové reakcie, ktoré budú zaujímavé nielen z pohľadu základného výskumu, ale aj pre aplikačné využitie,“ hovorí Michal Májek.

Okamžitá odpoveď na otázku Načo to vlastne bude? však vôbec nie je v prípade tohto výskumu podstatná. Granty ERC sú práve o tom, že podporujú výskum, ktorý ešte nikto nerobil, a teda sa ani nedá vopred zaručiť nejaký konkrétny výstup. „V ERC im ide o tzv. posúvanie hraníc ľudského poznania. Zvyčajné grantové žiadosti sa píšu tak, že zosumarizujete, čo už robíte, prípadne čo už robil niekto iný pred vami, a žiadate podporu na to, aby ste v tom mohli pokračovať alebo to niekam posunúť. Žiadosť o ERC bola v tomto iná. Musí z nej byť jasné, že chcete robiť niečo nové, hoci samozrejme musíte dokázať, že je to uskutočniteľné,“ vysvetľuje Michal Májek. 

Zelená chémia

Výskum v projekte CAPELE patrí tiež do oblasti tzv. zelenej chémie, teda chémie, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Snaží sa rozvíjať metódy, pri ktorých syntéza a výroba nových zlúčenín majú čo najmenší negatívny dopad na životné prostredie. Zelená chémia sa snaží o používanie surovín z obnoviteľných zdrojov, obmedzenie tvorby odpadov, vyhýba sa používaniu toxických, horľavých a prchavých rozpúšťadiel a uprednostňuje environmentálne akceptovateľné katalyzátory a biokatalyzátory. Aj Michal Májek plánuje vo výskume používať ako piezoelektrický katalyzátor napríklad piesok. Na Katedre organickej chémie, na ktorej bude riešiť svoj grant ERC, metódy zelenej chémie už roky s úspechom rozvíjajú napr. Štefan Toma, Radovan Šebesta, Mária Mečiarová a ďalší.

Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., 
(nar. 1987) pochádza z Bratislavy, obaja rodičia sú vedci v oblasti chémie. Už ako stredoškolák bol úspešným riešiteľom národných aj medzinárodných kôl Chemickej olympiády. Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, počas štúdia absolvoval pobyty na univerzitách v Glasgowe a St. Andrews v Škótsku. Doktorát získal na univerzite v Regensburgu v Nemecku, ako postdoc pôsobil v USA na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a Univerzite v Rostocku v Nemecku. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pracuje od roku 2020, je členom Chemickej sekcie na Katedre organickej chémie. Vedie Laboratórium metodológie organickej syntézy. Zaoberá sa organickou fotochémiou, organickou elektrochémiou, počítačovou chémiou či mechanochémiou. Venuje sa tiež propagácii a popularizácii chémie medzi mládežou, spolupracuje s Chemickou olympiádou.

Návrat domov s prekážkami

Za úspechom žiadosti je okrem originálneho nápadu aj kvalitný vedecký životopis mladého vedca, ktorý má bohaté skúsenosti zo zahraničných pracovísk, kvalitnú publikačnú činnosť a úspech v podávaní rôznych typov grantov. Okrem iných je držiteľom grantu Marie Sklodowska-Curie Fellowship, s ktorým sa v roku 2020 po 14 rokoch strávených na univerzitách a výskumných pracoviskách v zahraničí vrátil domov. Vybral si práve Katedru organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. „Počas rokov v zahraničí som bol v kontakte s profesorom Radovanom Šebestom, spolupracovali sme na úlohách pre Chemickú olympiádu. Vedel som, že mi tu umožnia rozvíjať vlastný výskum,“ hovorí doktor Májek.

Návrat do domácej vedy mal pomerne dramatický. Na fakultu nastúpil vo februári 2020 a o mesiac vypukla pandémia. „Dva roky som teda viacmenej učil a fungoval z domu. A vlani, keď už sa začalo učiť normálne, začali našu fakultu rekonštruovať, čo vlastne trvá doteraz,“ hovorí. Aj projekt pre ERC začal písať najskôr u rodičov, pretože vo svojom byte ešte nemal internet a fakulta už bola zatvorená. Poslednú fázu žiadosti o ERC grant, obávaný pohovor pred komisiou špičkových odborníkov z danej oblasti, absolvoval vlani v septembri online z domu. „Na pracovni som práve vtedy nemal okná a kus steny. Nechcel som tiež riskovať výpadok internetového pripojenia.“

Individuálny grant

ERC Starting Grant má výšku 1,55 milióna eur na 5 rokov. Za túto sumu sa očakáva, že vedúci výskumník nakúpi potrebné vybavenie, materiál a najmä zostaví vlastný výskumný tím. Je to síce individuálny grant, ale v realite peniaze prídu na účet fakulty. Ich použitie teda podlieha všetkým predpisom o narábaní s prostriedkami z verejných zdrojov a s tým súvisiacou byrokraciou. Domovské pracovisko je pripravené doktorovi Májekovi pomáhať. „Prírodovedecká fakulta UK považuje projektovú činnosť za kľúčovú pre kvalitnú vedu a výskum. Máme dve projektové centrá – pre medzinárodné aj pre domáce projekty. S našimi kapacitami urobíme všetko preto, aby Michal čo najmenej pocítil tú ‚slávnu‘ byrokraciu a mohol sa plne venovať vede,“ sľúbil dekan fakulty prof. Peter Fedor.

Aj univerzita sľubuje podporu, a to aj pre ďalších vedcov či vedkyne, ktorí by chceli skúsiť podať žiadosť o grant ERC. „Ako vedenie univerzity sa budeme snažiť vytvárať také podmienky, ktoré umožnia ďalšie podobné úspechy v čo najkratšom čase,“ vyhlásil rektor Marek Števček. V najbližšom čase Michala Májeka čaká zostavenie výskumného tímu. Časť tímu budú určite tvoriť aj ľudia zo zahraničia, medzinárodné prostredie je pre špičkové vedecké tímy v zahraničí typické, aj on sám robil doktorát v Nemecku v tíme profesora, ktorý bol držiteľom grantu ERC. „Do projektu určite zapojím aj svojich študentov, pretože si myslím, že k práci na výskumnej univerzite patrí aj príprava nových vedeckých talentov,“ hovorí úspešný vedec. 

Lenka Miller, Barbora Tancerová