Mesto a jeho historická krajina - medzinárodná konferencia

28. júna 2017 (streda) o 9.00 hod., Filozofická fakulta UK, sála G236, Gondova 2, Bratislava


Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenská historická spoločnosť pri SAV vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Mesto a jeho historická krajina, ktorá sa uskutoční v stredu 28. júna 2017 so začiatkom o 9.00 hod. v sále G236 v budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. č. 2 v Bratislave. 

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina.

Termín na prihlásenie príspevkov z oblasti histórie, archívnictva, pomocných vied historických, historickej a všeobecnej geografie či právnych dejín je do 10. júna 2017.

Organizátori konferencie si vyhradzujú právo výberu príspevkov.

Vaše vyplnené prihlášky zasielajte e-mailom na adresu jan.valo@uniba.sk alebo poštou na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99 Bratislava.

Program konferencie a bližšie informácie pre účastníkov a hostí konferencie

Prihláška na konferenciu