Medzinárodná vedecká konferencia Autori, diela, kontexty 1822 - 2022

5. 5. 2022 - 6. 5. 2022, od 9.00 do 12. 00 hod., FiF UK


V roku 2022 uplynie 200 rokov od narodenia štyroch Jánov – významných predstaviteľov literárneho romantizmu: Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa a Jána Palárika. Každý z nich hľadal odpovede na otázky o slovenskom národe, o vlasti, minulosti aj budúcnosti, ale žili uhorskú prítomnosť a realitu. Ich životné osudy, preferencie a voľby sa rozchádzali. Dominantné oblasti ich tvorby zastupujú celú šírku slovenskej romantickej literatúry – poéziu, prózu, drámu aj folklór. Súčasne tento rok oslavujeme aj 150. výročie smrti Andreja Sládkoviča. Vedecká konferencia reflektuje tvorbu jednotlivých autorov, ich kontexty a okolnosti ako aj historické, estetické a spoločenské otázky doby. 

Program konferencie.