Mediátor - 200 hodinový akreditovaný kurz

20. 5. 2022


Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení. Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Vyučovanie bude prebiehať v 2-dňových cykloch, zvyčajne raz za 2-3 týždne so začiatkom v piatok od 13 hod. a s pokračovaním v sobotu.

Obsah:
1. Základy právneho poriadku (50 hod.)
2. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
3. Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
4. Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)