Letný program všeobecnej angličtiny

17. - 21. júla 2017 (pondelok až piatok) v čase od 8.00 do 13.00 hod., Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10/a, Bratislava


Týmto vám dávame do pozornosti nový 30 hodinový program organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave - Letný program všeobecnej angličtiny.

 

Termín konania:

17. 7. 2017 - 21. 7. 2017 v čase od 8.00 do 13.00 hod.

Uzávierka prihlášok:

do 14. 7. 2017

Rozsah:

30 vyučovacích hodín

Miesto konania:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Cieľ kurzu:

Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov  formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.

Cieľová skupina:

vstupná úroveň - mierne pokročilí

Forma výučby:

skupinová

Obsahová náplň:

Upevnenie základov gramatiky.
Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.
Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými informáciami v situáciách pri cestovaní.
Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a o svojich záujmoch, klásť  otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.

Odborný garant:

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 

Viac informácií a prihláška