Konferencia o pozemkovom práve: analýzy a trendy v pozemkových úpravách

19. novembra 2021 o 9.00 h, Právnická fakulta UK, Auditórium Maximum (Šafárikovo nám. 6, Bratislava), prezenčne + online


Odborná konferencia o pozemkovom práve je zameraná na riešenie otázok spojených s vykonávaním pozemkových úprav v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom konferencie je iniciovať diskusiu medzi zainteresovanou odbornou verejnosťou a akademickou obcou na tému pozemkových úprav.

Konferencia sa bude venovať témam:

  • pozemkové úpravy v kontexte ochrany životného prostredia,
  • verejné obstarávanie vypracovania a vykonania projektov pozemkových úprav,
  • účastník pozemkových úprav – práva, povinnosti a možnosti.

Program

9.00 h – privítanie na pôde Právnickej fakulty UK – doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan

9.10 h – otvorenie konferencie – prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vedúci KSEP a zodpovedný riešiteľ

9.15 h – slovo na úvod: Pôda ako národné bohatstvo (osobná účasť alebo prečítanie listu) – prof. RNDr. Juraj Hraško, DrSc., zakladateľ modernej pedológie

9.30 h – príhovor ministra/štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – otvorenie odbornej časti konferencie – JUDr. Samuel Vlčan, minister, alebo poverený zástupca

9.40 h – realizácia pozemkových úprav na Slovensku – JUDr. Róbert Čalfa, generálny riaditeľ sekcie pozemkových úprav MPRV SR, alebo poverený zástupca

9.50 h – pozemkové úpravy z pohľadu Slovenského pozemkového fondu – Mgr. Ján Marosz, generálny riaditeľ SPF, alebo poverený zástupca

10.00 h – pozemkové úpravy – šanca pre vidiek – Mgr. Branislav Tréger, PhD., predseda ZMOS, alebo poverený zástupca

10.10 h – vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav ako verejná služba vo verejnom obstarávaní – JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M, predseda ÚVO, alebo poverený zástupca

10.20 h – postavenie orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v rámci konania o registri obnovenej evidencie pozemkov. Poučíme sa z prechodu kompetencií pri pozemkových úpravách? – JUDr. Lucia Filagová, Úrad geodézie kartografie a katastra SR

10.30 h – právna úprava pozemkových úprav z pohľadu projektanta – Ing. Jozef Kožár, Komora pozemkových úprav, alebo poverený zástupca

10.40 h – diskusia

11.40 h – aplikovaný výskum pri riešení legislatívnych výziev – JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, alebo poverený zástupca

11.50 h – podpisovanie zmlúv o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoj (za Právnickú fakultu UK: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: JUDr. Samuel Vlčan, za Úrad pre verejné obstarávanie: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M, za Slovenský pozemkový fond: Mgr. Ján Marosz (+ námestník), za Združenie miest a obcí Slovenska: Mgr. Branislav Tréger, PhD.)

12.00 h – tlačová konferencia na tému: Spolupráca právnickej fakulty s verejným sektorom (doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.; JUDr. Samuel Vlačan; JUDr. Miroslav Hlivak PhD., LL.M; Mgr. Ján Marosz; Mgr. Branislav Tréger, PhD.; JUDr. Stanislav Mydlo)

12.30 h – obed v priestoroch právnickej fakulty

14.00 h – príspevky prihlásených účastníkov konferencie na témy konferencie (podmienky: max. 15 min. na príspevok na určené témy, prezentovaný spolu s powerpointovou prezentáciou)

Konferencia sa koná v režime OTP a je potrebné sa zaregistrovať na maros.pavlovicflaw.uniba.sk