Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku - predstavenie monografie

12. novembra 2021 o 10.00 hod. (piatok), Fakulta managementu UK (Odbojárov 10, Bratislava)


Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti Vás pozývajú na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti predstavenia monografie Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku: vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia. Ambíciou je ukázať, že tieto dva problémy sa dajú riešiť naraz a synergicky.

Ťažiskovou časťou je popis pozitívnych príkladov, ktoré spájajú dva dôležité fakty: zvyšovanie zamestnanosti a zlepšovanie životného prostredia. Aktivity v nej popísané sa vzťahujú najmä k zabráneniu klimatických zmien, k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, zníženiu emisií, zvýšeniu energetickej účinnosti, k účinnému odpadovému hospodárstvu, k zlepšenej kvalite vzduchu, ako aj obnove a udržaniu biodiverzity.

Vytvorené zelené pracovné miesta majú lokálny charakter, teda nedajú sa ľahko preniesť mimo regiónu. Príklady môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce a mimovládne neziskové organizácie.

Záverečná časť sa venuje syntéze poznatkov a odporúčaniam pre hospodársku prax. Popisuje, ako dosiahnuť efektívnejšie a synergickejšie zlepšovanie životného prostredia a znižovanie nezamestnanosti.

Pre viac informácií môžete kontaktovať Mgr. Ing. Michala Páleníka, PhD.